Skrivtolkning hjälper dig att höra!

 

KONTAKTA OSS

 

Korvake – Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där klienten upplever sig behöva hjälp med att höra, t.ex. då hen träffar vänner, släktfester, möten, föreläsningar, andliga tillfällen, teaterföreställningar eller läkarmottagningar. En evenemangsarrangör kan också själv vara klient, som vill förbättra möjligheterna för personer med hörselnedsättning och vuxendöva att delta med hjälp av skrivtolkning.

Korvake är ett företag som erbjuder skrivtolkningstjänster bekostade av klienten själv. Korvake hör inte till de serviceproducenter som Fpa har konkurrensutsatt vilket betyder att inget läkarutlåtande om hörselnedsättningen krävs.

Skrivtolkning har troligen funnits lika länge som det har funnits läs- och skrivkunniga, man har alltså förmedlat informationen till den hörselskadade eller vuxendöva genom att skriva. Redskapet har utvecklats med åren, nuförtiden är en bärbar dator ett vanligt tolkningsredskap.

I Finland har man utbildat skrivtolkar från 1980-talet. Först var det Kuulonhuoltoliitto, numera Kuuloliitto, som ordnade kurser. Nuförtiden är det yrkeshögskolorna som utbildar skrivtolkar.

Alla deltagare kan ha nytta av skrivtolkning, även många hörande läser gärna den skrivna texten!

Evenemangsarrangörer som vill försäkra sig om att alla deltagare ska ha möjlighet att höra, kan använda skrivtolkningen som en del av tillfället, då projiceras texten till storbildsskärm för hela publiken.

Skrivtolkning betyder att talet skrivs ned så att klienten kan läsa det. Skrivtolken skriver allt som hörs och händer för att klienten lättare ska kunna följa med händelserna.

Korvake följer tolkens etiska principer:

 1. Tolken är sekretessbelagd.
 2. Tolken missbrukar inget som hen fått veta i samband med tolkningen.
 3. Tolken tar inte emot uppdraget om hen är jävig.
 4. Tolken tar inte emot uppdrag för vilket hen saknar behövlig kompetens.
 5. Tolken förbereder sig för uppdraget omsorgsfullt och i god tid.
 6. Tolken tolkar allting heltäckande, utelämnar ingenting och tillägger inget ovidkommande.
 7. Tolken är en neutral, opartisk förmedlare och låter inte sina känslor, attityder och åsikter påverka arbetet.
 8. Tolken fungerar inte som assistent eller ställföreträdare för sin klient och har inte skyldighet att sköta annat än tolkningsuppgifter.
 9. Tolken uppför sig som omständigheterna och uppdraget kräver.
 10. Tolken informerar om omständigheter som väsentligen försvårar tolkningen vid tolkningstillfället.
 11. Tolken agerar inte på ett sätt som är skadligt för sin yrkeskår.
 12. Tolken förkovrar sig och utvecklar sin yrkeskunskap fortlöpande.

(www.tulkit.net)