Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Korvake – Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Del­ak­tighet och del­ta­gande är grund­värden för ett bra liv. Del­ak­tighet för­ut­sätter till­gäng­lighet och att både fysiskt och psy­kiskt kunna delta. Skriv­tolkning är för den med hör­sel­ned­sättning samma som en rull­stolsramp för den rullstolsburna. 

Eve­ne­mangsar­ran­gören kan på eget ini­tiativ beakta de hör­sel­ned­sattas behov, ansvaret för att boka skriv­tolkning behöver nöd­vän­digtvis inte läggas på kunden. Man kan redan i samband med anmäl­ningen fråga om behov av skriv­tolkning, åtminstone vissa tea­ter­fö­re­ställ­ningar eller guds­tjänster kunde vara skriv­tolkade. Även kurser och skol­ningar kunde vara skriv­tolkade, det skulle sänka tröskeln för del­ta­gande för många.

Distans­skriv­tolkning är ofta ett utmärkt alter­nativ på t.ex. rörliga tolk­nings­till­fällen eller vid per­sonala vardagstolkningar.


Alla del­tagare kan dra nytta av skriv­tolkning, även många normalt hörande väljer att läsa om möj­lig­heten finns. Textning under­lättar även för den som stu­derar språket. Skriv­tolkning innebär ju att man skriver ned det talade bud­skapet så att kunden kan läsa det som sägs. Skriv­tolken skriver ned allts som sägs och allt som händer, så att kunden har lättare att följa med hän­del­serna i omgivningen.

Skriv­tolkning kan användas i många olika sam­manhang; utöver de ovan nämnda kan skriv­tolkning utnyttjas även vid läkar­besök, vid före­läs­ningar, inom olika motions- och idrotts­sam­manhang, vid släkt­sam­man­komster, i vänners goda lag eller med andra ord vid alla upp­tänkliga till­fällen, där män­niskan upp­lever att hen behöver få hjälp med att höra och upp­fatta vad som sägs.

För privata tolk­nings­behov löns det för per­soner med nedsatt hörsel att skaffa ett sk. tolkbeslut.

Ansökan om detta riktas till FPA

Korvake följer tolkens etiska principer:

1. Tolken är sekretessbelagd.

2. Tolken miss­brukar inget som hen fått veta i samband med tolkningen.

3. Tolken tar inte emot upp­draget om hen är jävig.

4. Tolken tar inte emot uppdrag för vilket hen saknar behövlig kompetens.

5. Tolken för­be­reder sig för upp­draget omsorgs­fullt och i god tid. 
6. Tolken tolkar allting hel­täc­kande, ute­lämnar ingenting och tillägger inget ovidkommande. 
7. Tolken är en neutral, opartisk för­medlare och låter inte sina känslor, atti­tyder och åsikter påverka arbetet. 
8. Tolken fun­gerar inte som assi­stent eller ställ­fö­re­trädare för sin klient och har inte skyl­dighet att sköta annat än tolkningsuppgifter. 
9. Tolken uppför sig som omstän­dig­he­terna och upp­draget kräver. 

10. Tolken infor­merar om omstän­dig­heter som väsent­ligen för­svårar tolk­ningen vid tolkningstillfället.

11. Tolken agerar inte på ett sätt som är skadligt för sin yrkeskår. 

12. Tolken för­kovrar sig och utvecklar sin yrkes­kunskap fortlöpande.

(www​.tulkit​.net)

Medarbetare