Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Korvake – Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Skriv­tolkning kan användas i alla situ­a­tioner där kli­enten upp­lever sig behöva hjälp med att höra, t.ex. då hen träffar vänner, släkt­fester, möten, före­läs­ningar, andliga till­fällen, tea­ter­fö­re­ställ­ningar eller läkar­mot­tag­ningar. En eve­ne­mangsar­rangör kan också själv vara klient, som vill för­bättra möj­lig­he­terna för per­soner med hör­sel­ned­sättning och vux­endöva att delta med hjälp av skrivtolkning.
Alla del­tagare kan ha nytta av skriv­tolkning, även många hörande läser gärna den skrivna texten!
Eve­ne­mangsar­ran­görer som vill för­säkra sig om att alla del­tagare ska ha möj­lighet att höra, kan använda skriv­tolk­ningen som en del av till­fället, då pro­ji­ceras texten till stor­bilds­skärm för hela publiken. Skriv­tolkning betyder att talet skrivs ned så att kli­enten kan läsa det. Skriv­tolken skriver allt som hörs och händer för att kli­enten lättare ska kunna följa med händelserna. 

Korvake följer tolkens etiska principer:

1. Tolken är sekretessbelagd.

2. Tolken miss­brukar inget som hen fått veta i samband med tolkningen.

3. Tolken tar inte emot upp­draget om hen är jävig.

4. Tolken tar inte emot uppdrag för vilket hen saknar behövlig kompetens.

5. Tolken för­be­reder sig för upp­draget omsorgs­fullt och i god tid.
6. Tolken tolkar allting hel­täc­kande, ute­lämnar ingenting och tillägger inget ovidkommande.
7. Tolken är en neutral, opartisk för­medlare och låter inte sina känslor, atti­tyder och åsikter påverka arbetet.
8. Tolken fun­gerar inte som assi­stent eller ställ­fö­re­trädare för sin klient och har inte skyl­dighet att sköta annat än tolkningsuppgifter.
9. Tolken uppför sig som omstän­dig­he­terna och upp­draget kräver.

10. Tolken infor­merar om omstän­dig­heter som väsent­ligen för­svårar tolk­ningen vid tolkningstillfället.

11. Tolken agerar inte på ett sätt som är skadligt för sin yrkeskår.

12. Tolken för­kovrar sig och utvecklar sin yrkes­kunskap fortlöpande.

(www​.tulkit​.net)

Medarbetare