Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Korvake – Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kir­joi­tus­tulk­kausta voidaan käyttää kai­kissa tilan­teissa, joissa asiakas kokee tar­vit­se­vansa kuu­le­misapua, esim. tapaa­miset ystävien kanssa, suku­juhlat, kokoukset, luennot, hen­gel­liset tapah­tumat, teat­te­rie­si­tykset tai lää­kä­rin­vas­taa­notot. Asiakas voi olla myös tilai­suuden jär­jestäjä, joka haluaa parantaa huo­no­kuu­loisten ja kuu­rou­tu­neiden osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia kir­joi­tus­tulk­kauksen avulla.

Kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta hyö­tyvät kaikki osal­lis­tujat, monet kuu­le­vatkin lukevat mie­lellään.

Tilai­suuksien jär­jes­täjät, jotka haluavat var­mistaa esteet­tömän kuu­le­misen, voivat käyttää kir­joi­tus­tulk­kausta osana tapah­tumaa, jolloin teksti hei­jas­tetaan val­ko­kan­kaalle koko yleisön luet­ta­vaksi.

Kir­joi­tus­tulkkaus tar­koittaa puheen kir­joit­ta­mista asiakkaan luet­ta­vaksi. Kir­joi­tus­tulkki kir­joittaa kaiken mitä kuuluu ja tapahtuu, jotta asiakas pystyy hel­pommin seu­raamaan tapah­tumia.

Korvake noudattaa asioimistulkin eettisiä ohjeita:

1. Tul­killa on salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus.
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulk­kauksen yhtey­dessä tie­toonsa tul­lutta.
3. Tulkki ei ota vastaan toi­mek­siantoa, johon hän on esteel­linen.
4. Tulkki ei ota vastaan toi­mek­siantoa, johon hänellä ei ole riit­tävää päte­vyyttä.
5. Tulkki val­mis­tautuu teh­tä­väänsä huo­lel­li­sesti ja ajoissa.
6. Tulkki tulkkaa kat­ta­vasti, ei jätä mitään pois, eikä lisää mitään asi­aan­kuu­lu­ma­tonta.
7. Tulkki on puo­lu­eeton vies­tin­vä­littäjä, eikä anna tun­tei­densa, asen­tei­densa tai mie­li­pi­tei­densä vai­kuttaa työ­hönsä.
8. Tulkki ei toimi tul­kat­tavien avus­tajana tai asia­miehenä, eikä toi­mek­sian­tonsa aikana ole vel­vol­linen hoi­tamaan muita kuin tulk­kaus­teh­täviä.
9. Tulkki käyt­täytyy tilanteen ja toi­mek­siannon vaa­ti­malla tavalla.
10. Tulkki ilmoittaa sei­koista, jotka vai­keut­tavat oleel­li­sesti tulk­kausta tulk­kaus­ti­lan­teessa.
11. Tulkki ei toimi ammat­ti­kun­taansa hait­taa­valla tavalla.
12. Tulkki kehittää jat­ku­vasti ammat­ti­tai­toaan.

(www​.tulkit​.net)

Yhteistyökumppanit