Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Korvake – Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Osal­lisuus ja osal­lis­tu­minen ovat hyvän elämän perus­arvoja. Osal­lisuus edel­lyttää saa­vu­tet­ta­vuutta ja pai­kalle pääsyä, niin fyy­si­sesti kuin psyyk­ki­sesti. Kir­joi­tus­tulkkaus onkin kuu­lo­ra­joit­tei­selle kuin ramppi pyö­rä­tuo­lilla kulkevalle.

Tapah­tu­ma­jär­jestäjä voi halu­tessaan huo­mioida myös kuu­lo­ra­joit­teiset, vas­tuuta tulk­kauksen hank­ki­mi­sesta ei ole pakko sälyttää asiak­kaalle. Tulk­kaus­tarpeen voi kysyä ilmoit­tau­tu­misten yhtey­dessä, ja ainakin tietyt teat­te­rie­si­tykset tai juma­lan­pal­ve­lukset voi­sivat olla kir­joi­tus­tul­kattuja. Kurssit ja kou­lu­tukset voi­sivat myös olla kir­joi­tus­tul­kattuja, osal­lis­tu­mis­kynnys madal­tuisi monelle.

Etä­kir­joi­tus­tulkkaus on usein erin­omainen mene­telmä, esi­mer­kiksi liik­kuviin tulk­kaus­ti­lan­teisiin tai hen­ki­lö­koh­taiseen asioimiseen.

Kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta hyö­tyvät kaikki osal­lis­tujat, monet kuu­le­vatkin lukevat mie­lellään. Teks­titys hel­pottaa myös kieltä opis­ke­levia. Kir­joi­tus­tulk­kaushan tar­koittaa puheen kir­joit­ta­mista asiakkaan luet­ta­vaksi. Kir­joi­tus­tulkki kir­joittaa kaiken mitä kuuluu ja tapahtuu, jotta asiakas pystyy hel­pommin seu­raamaan tapahtumia.

Kir­joi­tus­tulk­kausta voidaan käyttää monissa tilan­teissa, edellä mai­nit­tujen lisäksi lää­kä­rin­vas­taa­no­toilla, luen­noilla, lii­kun­ta­har­ras­tuk­sissa, suku­juh­lissa, ystävien kanssa tava­tessa eli kai­kissa tilan­teissa, joissa ihminen kokee tar­vit­se­vansa kuulemisapua.

Yksi­tyisiin tulk­kaus­tar­peisiin kuu­lo­ra­joit­teisen kan­nattaa hankkia ns. tulkkipäätös. 

Hakemus tehdään Kelalle

Korvake noudattaa asioimistulkin eettisiä ohjeita:

1. Tul­killa on salassapitovelvollisuus. 
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulk­kauksen yhtey­dessä tie­toonsa tullutta. 
3. Tulkki ei ota vastaan toi­mek­siantoa, johon hän on esteellinen. 
4. Tulkki ei ota vastaan toi­mek­siantoa, johon hänellä ei ole riit­tävää pätevyyttä. 
5. Tulkki val­mis­tautuu teh­tä­väänsä huo­lel­li­sesti ja ajoissa. 
6. Tulkki tulkkaa kat­ta­vasti, ei jätä mitään pois, eikä lisää mitään asiaankuulumatonta. 
7. Tulkki on puo­lu­eeton vies­tin­vä­littäjä, eikä anna tun­tei­densa, asen­tei­densa tai mie­li­pi­tei­densä vai­kuttaa työhönsä. 
8. Tulkki ei toimi tul­kat­tavien avus­tajana tai asia­miehenä, eikä toi­mek­sian­tonsa aikana ole vel­vol­linen hoi­tamaan muita kuin tulkkaustehtäviä. 
9. Tulkki käyt­täytyy tilanteen ja toi­mek­siannon vaa­ti­malla tavalla. 
10. Tulkki ilmoittaa sei­koista, jotka vai­keut­tavat oleel­li­sesti tulk­kausta tulkkaustilanteessa. 
11. Tulkki ei toimi ammat­ti­kun­taansa hait­taa­valla tavalla. 
12. Tulkki kehittää jat­ku­vasti ammattitaitoaan. 

(www​.tulkit​.net)

Yhteistyökumppanit