Rekisteriseloste

1. Rekis­te­rin­pitäjä ja yhteys­henkilö
Rekis­te­rin­pitäjä: Korvake
Osoite: Isän­nänkatu 16, 65370 Vaasa
Puhelin: 050 3631231
Säh­kö­posti: tarja.makitalo(at)korvake.fi
Yhteys­henkilö: Tarja Mäkitalo

2. Rekis­ter­öidyt
Rekis­te­rissä käsi­tellään yri­tyksen asi­ak­kaiden yhteystietoja.

3. Hen­kilö­ti­e­tojen käsit­telyn peruste ja käyttö­tar­koitus
Rekis­terin käyttö­tar­ko­i­tuksena on rekis­ter­ö­i­tyjen hen­kilö­ti­e­tojen ajan­ta­sainen hallinta toi­mek­si­annon aikana. Käsit­tely­pe­ruste on yri­tyksen käyttö­tar­ko­i­tuksiin perustuva oikeu­tettu etu ja asi­ak­kaiden osalta toimeksianto.

4. Käsi­tel­tävät hen­kilö­tiedot
Rekis­te­rissä käsi­tellään yri­tyksen asi­ak­kaiden henkilö- ja yhteys­ti­etoja . Näitä tietoja ovat:
– Rekis­ter­öidyn etu- ja sukunimi
– Rekis­ter­öidyn säh­kö­postio­soite
– Rekis­ter­öidyn puhelinnumero

5. Sään­nön­mu­kaiset tie­to­lähteet
Hen­kilö­ti­etoja kerätään rekis­ter­ö­i­dyltä itseltään.

6. Hen­kilö­ti­e­tojen suo­jaa­minen ja tie­to­turva
Digi­taa­li­sesti käsi­tel­tävät hen­kilö­tiedot on suo­jattu ja tal­len­nettu yri­tyksen jär­jes­telmään, johon on rajattu pääsy vain sel­lai­silla hen­kilöillä, jotka tar­vit­sevat kyseisiä tietoja työ­tehtä­viensä hoi­ta­mi­seksi. Kysei­sillä hen­kilöillä on käytössään rajatut hen­kilökoh­taiset käyt­täjä­tun­nukset ja sala­sanat. Hen­kilö­tiedot on suo­jattu ulko­pu­o­li­selta käytöltä ja jäsen­ti­e­tojen käyttöä valvotaan.

10. Rekis­ter­öidyn oikeudet
Rekis­ter­ö­i­dyllä on lähtökoh­tai­sesti oikeus sovel­tuvan tie­to­su­o­ja­lain­säädännön muka­i­sesti, milloin tahansa:
– saada tieto hen­kilö­ti­e­to­jensa käsit­telystä
– saada pääsy omiin tie­to­i­hinsa ja tar­kastaa itseään koskevat yhdi­styksen käsit­te­lemät hen­kilö­tiedot
– vaatia epä­tarkan ja vir­he­el­lisen hen­kilö­tiedon oikaisua ja tie­tojen täy­dentä­mistä
– vaatia hen­kilö­ti­e­to­jensa pois­ta­mista
– peru­uttaa suostu­muksensa ja kieltää hen­kilö­ti­e­to­jensa käsit­telyä siltä osin kuin hen­kilö­ti­e­tojen käsittely perustuu rekis­ter­öidyn suostu­mukseen
Rekis­ter­öidyn tulee esittää edellä mai­nitun oikeuden toteut­ta­mista koskeva pyyntö kir­jal­li­sesti. Yhdistys voi kiel­täytyä pyynnön toteut­ta­mi­sesta sovel­letta­vassa laissa sää­de­tyllä perusteella.

11. Hen­kilö­ti­e­tojen säily­ty­saika
Hen­kilö­tiedot säily­tetään rekis­te­rissä niin kauan kuin rekis­teröity on yri­tyksen asiakas. Asi­ak­kuuden päät­ty­misen jälkeen hen­kilö­ti­etoja säily­tetään asi­ak­kuuden päät­ty­mi­sestä vähintään yhden vuoden yri­tyksen oikeu­tetun edun perus­teella, ts. mah­dol­lisiin oikeus­vaa­te­isiin puo­lu­stautu­misen takia. Hen­kilö­tiedot voidaan säilyttää myös tätä kau­emmin, jos sovel­lettava lain­säädäntö tai yri­tyksen sopi­mus­vel­vo­itteet kol­mansia kohtaan, kuten verottaja, edel­lyt­tävät pidempää säilytysaikaa.

12. Oikeus valittaa val­vonta­vi­ra­no­mai­selle
Joka­i­sella rekis­ter­ö­i­dyllä on oikeus tehdä valitus asi­a­no­mai­selle val­vonta­vi­ra­no­mai­selle taikka sen Euroopan unionin jäsen­valtion val­vonta­vi­ra­no­mai­selle, jossa rekis­ter­öidyn asu­in­paikka tai työ­paikka sijaitsee, mikäli rekis­teröity katsoo, että hänen hen­kilö­ti­e­tojaan ei ole käsi­telty sovel­tuvan tie­to­su­o­ja­lain­säädännön mukaisesti.

13. Yhtey­de­notot
Rekis­ter­öidyn oikeuksien käyttä­mistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tie­to­su­o­ja­se­los­teesta ja muut yhtey­de­notot tulee tehdä säh­kö­po­stitse yrit­täjän oso­it­teeseen tarja.makitalo(at)korvake.fi
Rekis­teröity voi myös ottaa yhteyttä hen­kilökoh­tai­sesti tai kir­jal­li­sesti alla olevaan oso­it­teeseen:
Tmi Korvake
Tarja Mäk­italo
Isän­nänkatu 16
65370 Vaasa

14. Muu­tokset tähän tie­to­su­o­ja­se­los­teeseen
Tätä tie­to­su­o­ja­se­los­tetta päi­vi­tetään aika ajoin esi­mer­kiksi lain­säädännön muut­tuessa. Tämä tie­to­su­o­ja­se­loste on vii­meksi päi­vi­tetty 31.10.2018.