– Skriv­tolkning hjälper dig att höra!

Skrivtolkning

Skriv­tolkning utan för­be­re­delser (t.ex. läkar­besök, möten) 55 euro/​timme <(moms 0 %)
Skriv­tolkning med för­be­re­delser (t.ex. korta expert­fö­re­läs­ningar, fest­till­ställ­ningar, guds­tjänster) 60 euro/​timme (moms 0 %)
Krä­vande skriv­tolkning (t.ex. semi­narier, kon­gresser, tea­ter­till­ställ­ningar, exper­tiskrä­vande till­ställ­ningar) 75 euro/​timme (moms 0 %)
Distanstolkning (lämplig t.ex. för korta tolk­nings­till­fällen). Kli­enten ska ha telefon, surf­platta eller dator + nät­för­bin­delse. 55 euro/​timme (moms 0 %)
Spe­ci­a­list­tjänster (t.ex. pre­sen­tation av skriv­tolkning, före­läs­ningar) 55 euro/​timme  (moms 0 %)

Fpa-kli­enter: via Trilog.

Guidning

Guidning på var­dagar (må-lö) 65 euro/​timme, 80 euro /2 timmar (moms 0 %)
Skriv­tolkad guidning 95 euro/​timme, 110 euro /2 timmar (moms 0 %)

Guidning på sön­dagar 80 euro/​timme, 140 euro /2 timmar (moms 0 %)
Skriv­tolkad guidning 130 euro/​timme 160 euro /2 timmar (moms 0 %)

Berätta vad du är intres­serad av att se och uppleva i Vasa-Korsholm-området. Vi kan till­sammans planera en rutt utgående från dina önskemål.

Rese­er­sättning 0,53 euro/​km (ingen km-ersättning inom Vasa centrum och Smedsby-området).

Begär offert ifall skriv­tolk­nings- eller guid­nings­hel­heten är stor eller till­fället är beläget långt borta.

Mini­mi­de­bi­tering en (1) timme.

Annullering

Ifall annul­lering sker senast 12 timmar före till­fället är annul­le­ringen avgiftsfri (+ ersättning av ev. rese- och logi­kost­nader). Efter detta uppbärs en timmes debi­tering + ersättning av ev. rese- och logikostnader.

Anvisningar

Skrivtolkning

Väg­ledning för arrangörer

Skriv­tolkning under­lättar del­ta­gande i många olika till­fällen för vux­endöva och lom­hörda, till exempel till möten, före­läs­ningar och kurser. Man upp­skattar att det i Finland finns cirka 800 000 per­soner med någon typ av hör­sel­ned­sättning eller hör­sel­problem. En för­bättrad tillgång till infor­mation och kunskap är alltså till nytta för en stor grupp män­niskor. Skriv­tolkning kan för­verk­ligas indi­vi­duellt för endast en person i gången eller i grupp för flera per­soner samtidigt.

  • Tolken beställs och tolken infor­meras om till­fällets plats, tid­punkt och karaktär. Skriv­tolken har med sig den utrustning och de redskap som behövs för tolk­ningen. Från arran­görens sida behövs bara en stol och ett bord.
  • Man med­delar kon­takt­per­sonen till tolken och det material skriv­tolken behöver inför till­fället begär tolken via kontaktpersonen.

Under själva tolk­nings­si­tu­a­tionen skriver tolken det som talas för när­va­rande, texten pro­ji­ceras till en vit pro­jektduk eller också kan texten läsas på datorskärm. Skriv­tolken har tyst­nads­plikt och tolk­nings­texten sparas aldrig eller över­låtes till någon. Vid tolk­nings­si­tu­a­tionen tar tolken inte ställning till saker, ej heller deltar tolken i diskussioner.

TILLÄGGSINFO: www​.korvake​.fi, tarja.makitalo(at)korvake.fi , 050 3631231.