– Skriv­tolkning hjälper dig att höra!

Kirjoitustulkkaus

tarja.makitalo(at)korvake.fi

0503631231

  Boka denna tjänst 

  Fyll i nedan­stående blankett om du önskar en gratis kostnadsberäkning. 

  Man får kon­takta mig
  Per telefonPer e-post

  Vision

  Korvake erbjuder skriv­tolkning av hög kva­litet, lätt till­gänglig, enligt kli­entens öns­kemål och som genomförs med modern utrustning. Med hjälp av skriv­tolkning är det möjligt även för hör­sel­skadade att delta i verk­sam­heter som intres­serar dem.

  Syftet är även att öka med­ve­ten­heten om skriv­tolkning, hålla sig ajour med den tek­niska utveck­lingen samt erbjuda ett forum för egna historier eller erfa­ren­heter i anslutning till skriv­tolkning och hörande. 

  Värden

  Våra tjänster är kli­ent­cen­trerade, lät­till­gängliga och upp­fyller nutidens krav.

  Hur uppstod Korvake?

  Jag utex­a­mi­ne­rades som skrivtolk år 1999 och arbetade en lång tid som fre­e­lancer. Då Fpa kom med i bilden för­ut­sattes det att skriv­tolken grundar ett eget företag eller listar sig som arbets­tagare hos något företag som säljer skriv­tolk­nings­tjänster, och jag valde det senare alternativet.

  Jag kon­sta­terade att skriv­tolkning är en tek­nikgren. Och verk­tygen utvecklas snabbt. Kli­en­terna började framföra egna öns­kemål gäl­lande tolk­nings­ut­rust­ningen, vilket fick även mig att bli intres­serad. Kli­en­terna önskade också en lättare till­gänglig skriv­tolk­nings­tjänst där de skulle ha möj­lighet att för­säkra sig både om tolkens till­gäng­lighet och också mer per­so­ni­fierat vilken tolk man bokar. En idé om att starta en liten och flexibel firma som fun­gerar smidigt på kli­entens villkor började gro och snart uppstod Korvake på riktigt.

  Korvake betyder ”sur­rogat eller sub­stitut för örat” och skriv­tolken fun­gerar ju i denna roll. Bilden överst på denna hemsida illu­strerar jord­närhet, lycka och en för­verk­ligad dröm.