- Kir­joi­tus­tulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kirjoitustulkkaus

tarja.makitalo(at)korvake.fi

0503631231

  Tilaa palvelu

  Täytä alla oleva lomake ja teemme sinulle ilmaisen kustannusarvion. 

  Minuun saa ottaa yhteyttä
  Puhe­li­mitseSäh­kö­pos­titse

  Visio

  Korvake tarjoaa laa­du­kasta, hel­posti saa­ta­vissa olevaa, asiakkaan toi­veiden mukaista ja nyky­ai­kaisin välinein toteu­tettua kir­joi­tus­tulk­kausta. Tämä mah­dol­listaa kuu­lo­vam­maisen osal­lis­tu­misen itseään kiin­nos­tavaan toimintaan.

  Tavoit­teena on myös lisätä kir­joi­tus­tulk­kauksen tun­net­tuutta, pysyä tek­nisen kehi­tyksen vir­rassa sekä tarjota kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta ja kuu­le­mi­sesta kiin­nos­tu­neille foorumi omien tari­noiden tai havain­tojen kertomiseen. 

  Arvot

  Asia­kas­läh­töisyys, helppous, nykyaikaisuus. 

  Miten Korvake syntyi?

  Val­mistuin kir­joi­tus­tul­kiksi vuonna 1999, ja työs­ken­telin pitkään free­lancerina. Kelan tul­lessa mukaan kuvioon, kir­joi­tus­tulkin edel­ly­tettiin joko perus­tavan oman yri­tyksen tai hakeu­tuvan jonkun yri­tyksen työn­te­ki­jäksi, minä valitsin jäl­kim­mäisen vaihtoehdon.

  Totesin, että kir­joi­tus­tulkkaus on tek­niik­kalaji, ja välineet kehit­tyvät nopeasti. Asiakkaat alkoivat esittää toi­veitaan tulk­kaus­vä­li­neiden suhteen, ja innostuin tästä itsekin. Asiakkaat toi­voivat myös hel­pommin saa­tavaa ja var­mis­tuvaa kir­joi­tus­tulk­kaus­pal­velua. Ajatus pienen ja ket­terän yri­tyksen perus­ta­mi­sesta alkoi itää ja pian Korvake oli ihan oikeasti olemassa.

  Korvake tar­koittaa korvan kor­vi­ketta, sel­lai­nenhan kir­joi­tus­tulkki on. Sivuston ylä­palkin kuva kertoo maan­lä­hei­syy­destä, aurin­koi­suu­desta ja unelmien toteuttamisesta.