- Kir­joi­tus­tulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kituileva sote-optimisti

Etätulkkausta vai lähitulkkausta? 

Sat­tu­neesta syystä etä­kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta on tullut sal­littua ja tek­niikka on kehit­tynyt val­tavin harp­pauksin. Asiak­kaille tämä lienee ter­ve­tullut uudistus, lähi­tulk­kausta ei aina ole saa­ta­villa, ja joskus etätulkkaus

Lue lisää 

Oppimisen vuosi 2020 

Vuosi 2020 on ollut poik­keuk­sel­linen monin tavoin, kaikki poik­keamat eivät ole olleet miel­lyt­täviä. Eris­täy­ty­neisyys ja talou­del­linen epä­varmuus vali­tet­ta­vasti jat­kuvat yhä. Myön­tei­siäkin asioita vuosi on tuonut, innovatiivisuus

Lue lisää 

Kieli- ja kirjoitustulkkauksesta 

Botnia Insider 9/2019 -leh­dessä Riikka Autio kertoo tulk­kauk­sesta liike-elä­­­mässä. Autio kertoo kie­li­tulk­kauk­sesta moni­kie­li­sessä vies­tin­tä­ti­lan­teessa, mutta kir­joi­tus­tulkkina huomaan, että yhty­mä­kohtia kir­joi­tus­tulk­kauk­seenkin löytyy. ”Asioimis- ja oikeus­tulkin tulee

Lue lisää