- Kir­joi­tus­tulkkaus auttaa sinua kuu­lemaan!

Kituileva sote-optimisti

Kieli- ja kirjoitustulkkauksesta

Botnia Insider 9/2019 -leh­dessä Riikka Autio kertoo tulk­kauk­sesta liike-elä­­­mässä. Autio kertoo kie­li­tulk­kauk­sesta moni­kie­li­sessä vies­tin­tä­ti­lan­teessa, mutta kir­joi­tus­tulkkina huomaan, että yhty­mä­kohtia kir­joi­tus­tulk­kauk­seenkin löytyy. ”Asioimis- ja oikeus­tulkin tulee

Lue lisää

Haluammeko olla joka alan asiantuntijoita?

Ihmisen pitää nykyään olla ainakin pankki-, vero- ja mat­ka­toi­mis­to­vir­kailija oman ammat­tinsa lisäksi. Laki­asioiden osaa­minen on itses­tään­selvyys, ter­­­vey­­­den­­­hoito-osaa­­­mi­­­nenkin on etu. Haluammeko täl­laista? Työ­pai­koilla saman ihmisen täytyy

Lue lisää

Onnistunut tulkkaus on yhteistyötä

”Och samma på svenska” on puhutun kielen tulk­kauk­sesta kertova artikkeli Evanto-leh­­­dessä 5/2017. Monet ker­ro­tuista asioista sopivat myös kir­joi­tus­tulk­kaukseen, minkä vuoksi nyt referoin artik­kelia. Artik­ke­lissa tulkit

Lue lisää

Kiitos kuluneesta vuodesta

Taas ollaan siinä vuoden koh­dassa, että rauha on meillä useim­milla mie­lessä, niin minul­lakin. Vuoden aikana on ollut monen­laisia akti­vi­teetteja, päätyö ja yhdis­ty­selämä Kor­vakkeen rin­nalla ovat

Lue lisää