- Kir­joi­tus­tulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kituileva sote-optimisti

Oppimisen vuosi 2020 

Vuosi 2020 on ollut poik­keuk­sel­linen monin tavoin, kaikki poik­keamat eivät ole olleet miel­lyt­täviä. Eris­täy­ty­neisyys ja talou­del­linen epä­varmuus vali­tet­ta­vasti jat­kuvat yhä. Myön­tei­siäkin asioita vuosi on tuonut, innovatiivisuus

Lue lisää 

Kieli- ja kirjoitustulkkauksesta 

Botnia Insider 9/2019 -leh­dessä Riikka Autio kertoo tulk­kauk­sesta liike-elä­­­mässä. Autio kertoo kie­li­tulk­kauk­sesta moni­kie­li­sessä vies­tin­tä­ti­lan­teessa, mutta kir­joi­tus­tulkkina huomaan, että yhty­mä­kohtia kir­joi­tus­tulk­kauk­seenkin löytyy. ”Asioimis- ja oikeus­tulkin tulee

Lue lisää 

Haluammeko olla joka alan asiantuntijoita? 

Ihmisen pitää nykyään olla ainakin pankki-, vero- ja mat­ka­toi­mis­to­vir­kailija oman ammat­tinsa lisäksi. Laki­asioiden osaa­minen on itses­tään­selvyys, ter­­­vey­­­den­­­hoito-osaa­­­mi­­­nenkin on etu. Haluammeko täl­laista? Työ­pai­koilla saman ihmisen täytyy

Lue lisää