- Kir­joi­tus­tulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kirjoitustulkkaus

Perus­tulkkaus (esim. lää­kä­ri­käynnit, kokoukset ilman val­mis­tau­tu­mista) 55 euroa/​tunti (alv 0 %)

Val­mis­teltu tulkkaus (esim. lyhyet asian­tun­ti­ja­luennot, juh­la­ti­lai­suudet, juma­lan­pal­ve­lukset) 60 euroa/​tunti (alv 0 %)

Vaativa tulkkaus (esim. semi­naarit, kongressit, teat­te­rie­si­tykset, eri­tyistä aihe­piirin tun­te­musta edel­lyt­tävät tilai­suudet) 75 euroa/​tunti (alv 0 %)

Etä­tulkkaus (soveltuu esim. lyhyisiin tulk­kaus­ti­lan­teisiin). Asiak­kaalla täytyy olla puhelin, tabletti tai tie­tokone + net­tiyhteys) 55 euroa/​tunti (alv 0 %)

Asian­tun­ti­ja­pal­velut (esim. kir­joi­tus­tulk­kauksen esittely, luennot) 55 euroa/​tunti (alv 0 %)

Kela-asiakkaat: Tri­login kautta

Opastus

Opastus arkisin (ma-la) 65 euroa/​tunti , 80 euroa /2 tuntia (alv 0 %)
Kir­joi­tus­tul­kattu opastus 95 euroa/​tunti, 110 euroa /2 tuntia  (alv 0 %)

Opastus sun­nun­taisin 80 euroa/​tunti, 140 euroa /2 tuntia (alv 0 %)
Kir­joi­tus­tul­kattu opastus 130 euroa/​tunti, 160 euroa /2 tuntia  (alv 0 %)

Kerro kiin­nos­tuksen koh­teesi Vaasa-Mus­ta­saari-alu­eella, ja suun­ni­tellaan reitti yhdessä. 

Mat­ka­kus­tan­nukset 0,53 euroa/​km (ei km-kor­vausta Vaasan kes­kustan ja Sepän­kylän alueella).

 

Kysy tarjous, jos kir­joi­tus­tulkkaus- tai opas­tus­ko­ko­naisuus on suuri tai tilaisuus on kaukana.

Mini­mi­ve­loitus on yksi tunti.

Tilauksen peruminen

Vähintään 12 tuntia ennen tilai­suutta mak­suton peru­minen (+ mah­dol­listen matka- ja majoi­tus­ku­lujen kor­vaa­minen). Tämän jälkeen yhden tunnin veloitus + mah­dol­listen matka- ja majoi­tus­ku­lujen korvaaminen.

Ohjeita

Kirjoitustulkkaus

Ohjeita tilai­suuden järjestäjälle

Kir­joi­tus­tulkkaus hel­pottaa huo­no­kuu­loisten ja kuu­rou­tu­neiden osal­lis­tu­mista moniin tilai­suuksiin, esi­mer­kiksi kokouksiin, luen­to­ti­lai­suuksiin ja kurs­seille. Kuulo-ongel­maisia arvioidaan olevan Suo­messa noin 800 000, joten tiedon parempi saa­vu­tet­tavuus on hyö­dyksi suu­relle ihmis­jou­kolle. Kir­joi­tus­tulkkaus voidaan toteuttaa yhdelle tai useam­malle hen­ki­lölle samanaikaisesti.

  • Tilataan tulkki, ilmoi­tetaan tul­kille tilai­suuden paikka, ajan­kohta ja luonne. Kir­joi­tus­tul­killa on tar­vit­tavat välineet tulk­kausta varten, jär­jes­täjän taholta tar­vitaan vain tuoli ja pöytä.
  • Ilmoi­tetaan tul­kille tilai­suuden yhteys­henkilö, jonka kautta kir­joi­tus­tulkki hankkii tar­vit­se­mansa aineiston ennen tilai­suutta aiheeseen pereh­ty­mistä ja mah­dol­lista val­mis­telua varten.

Tulk­kaus­ti­lan­teessa kir­joi­tus­tulkki kir­joittaa puheet läsnä olevien luet­ta­vaksi, teksti hei­jas­tetaan val­ko­kan­kaalle tai luetaan tie­to­koneen näy­töltä. Kir­joi­tus­tul­killa on vai­tio­lo­vel­vol­lisuus, eikä tulk­kaus­tekstiä koskaan tal­lenneta tai luo­vuteta kenel­lekään. Tulk­kaus­ti­lan­teessa kir­joi­tus­tulkki ei ota kantaa asioihin, eikä osal­listu keskusteluun.

LISÄ­TIETOJA: www​.korvake​.fi, tarja.makitalo(at)korvake.fi , 050 3631231.