Sote-optimisti ja Kituilija esteettömästi yhteen

Olen oppinut, että kärki on oleel­linen asia vies­tin­nässä. Niinpä olenkin moi­tis­kellut itseäni, koska olen läh­tenyt liik­keelle niin sano­tusti kak­silla rat­tailla, jolloin kärki on aut­ta­mat­to­masti hukassa. Yhtäkkiä ymmärsin, että Sote-opti­­mistia ja Kitui­lijaa yhdistää esteet­tömyys! Sote-opti­­misti uskoo ja toivoo osas­ton­sih­teerin madal­tavan kyn­nystä potilaan ja ter­vey­den­huollon välissä, Kituilija puo­lestaan tietää kir­joi­tus­tulk­kauksen hel­pot­tavan kuu­le­mista. Kir­joi­tus­tul­kille ja osas­ton­sih­tee­rille on yhteistä […]