Selkeästi ja selvästi - Klart och tydligt

Puhu sopi­valla nopeu­della. Hitaampi puhe ei ole luonn­o­tonta, eivätkä paussit ole pahasta. Kuulija kiittää lyhyistä lauseista.

Kerro esi­tyksesi rakenne heti alussa. Kerro, kun siirryt osiosta toiseen.

Sano sanat sel­keästi. Kuu­lijan on vaikea tun­nistaa nimiä ja har­vi­naisia sanoja.

Vältä nopeasti sanottuja täy­den­nys­fraaseja. Kuu­lijan miet­tiessä esim. fraasia ”tar­koitan niin kuin että…”  seu­raa­vaksi sanottu tärkeä asia saattaa jäädä kuulematta.

Käytä yksi­se­lit­teisiä sanoja. Vältä lyhen­teitä ja sanontoja, tul­kintoja voi olla useita.

Lukusanat, nimet, termit ja avain­sanat on hyvä näyttää myös kir­joi­tet­tuina.

Vältä Power Point -kik­kailua.

Toista ja selitä, tämä hel­pottaa kuu­lijaa ymmär­tämään paremmin. Käytä kon­kreet­tisia esimerkkejä.

Vältä valmiin tekstin luke­mista. Val­miiksi kir­joi­tettu teksti on tii­viimpää, usein lause­ra­kenteet ovat kie­mu­rai­sempia ja kiusaus liian nopeaan luke­miseen kasvaa. Lisäksi kat­se­kon­takti kuu­lijaan vähenee.

Huomioi kuu­lijat, katso heitä. Var­mista, että äänesi kuuluu.

Selkeys ei ole luonn­o­tonta. Tär­keintä on, että kuulija ymmärtää.

Tee lopuksi esi­tyksen yhteenveto.

P.S. Tapah­tu­ma­vas­taava, ilmoi­tathan luen­noit­si­joille, että tapahtuma kir­joi­tus­tul­kataan ja esi­tykset lähe­tetään kir­joi­tus­tul­keille – hyvissä ajoin. Jos esi­tys­ma­te­ri­aalia ei ole, avain­sanat aut­tavat tulkkeja pereh­tymään aiheeseen.

***

Tala inte för snabbt. Att tala lång­sammare upp­fattas inte som ona­turligt, var inte rädd för att hålla pauser. Åhö­rarna upps­kattar korta meningar.

Klargör redan inled­ningsvis pre­sen­ta­tionens struktur för åhö­rarna. Säg till då du övergår till föl­jande sektion.

Arti­kulera tydligt. Som åhörare kan det vara svårt att känna igen namn och ovanliga ord.

Undvik snabbt uttalade utfyll­nads­fraser. Då åhö­raren stannar upp och fun­derar över t.ex. frasen ”jag menar liksom att…” går hen kanske miste om det viktiga som sägs i resten av meningen.

Använd entydiga ord. Undvik för­kort­ningar och talesätt, det kan finnas olika tolkningar.

Räk­neord, namn, termer och nyc­kelord är bra att visa även i skrift.

Undvik att över­be­lasta din Power Point -pre­sen­tation med olika effekter.

Upprepa och förklara, detta hjälper åhö­raren att förstå bättre. Använd kon­kreta exempel.

Undvik innantill-läsning av text. En skriven text har oftast en högre fak­ta­koncent­ration vilket gör texten tyngre att ta in, sats­kon­struk­tio­nerna är ofta mera komplicerade och det finns en över­hän­gande risk för att du börjar rabbla upp texten alltför snabbt.  Des­sutom innebär innantill-läsning av text att ögon­kon­takten med åhö­rarna minskar.

Kom ihåg åhö­rarna, se dem och håll ögon­kontakt. För­säkra dig om att din röst hörs.

Tyd­lighet är inte ona­turligt. Det vik­ti­gaste är att åhö­raren förstår.

Avsluta med en sam­man­fattning av din presentation.

P.S. Eve­ne­mang­sans­variga, meddela före­lä­sarna att eve­ne­manget skriv­tolkas och pre­sen­ta­tio­nerna skickas till skriv­tol­karna – i god tid förväg. Om pre­sen­ta­tions­ma­terial saknas, så har tol­karna god hjälp av nyc­kelord för att på förhand kunna bekanta sig med ämnet.

Lähde/​Källa: Att förstå varandra i Norden (En hand­ledning av Nor­diska minis­terrådet i samarbete med Kul­tur­kontakt Nord).

Please follow and like us:
Pin Share