Sote-optimisti ja Kituilija esteettömästi yhteen

Olen oppinut, että kärki on oleel­linen asia vies­tin­nässä. Niinpä olenkin moi­tis­kellut itseäni, koska olen läh­tenyt liik­keelle niin sano­tusti kak­silla rat­tailla, jolloin kärki on aut­ta­mat­to­masti hukassa. Yhtäkkiä ymmärsin, että Sote-opti­mistia ja Kitui­lijaa yhdistää esteettömyys!

Sote-opti­misti uskoo ja toivoo osas­ton­sih­teerin madal­tavan kyn­nystä potilaan ja ter­vey­den­huollon välissä, Kituilija puo­lestaan tietää kir­joi­tus­tulk­kauksen hel­pot­tavan kuulemista.

Kir­joi­tus­tul­kille ja osas­ton­sih­tee­rille on yhteistä myös se, että melko moni kir­joi­tus­tulkki tekee pää­työkseen osas­ton­sih­teerin työtä. Ter­vey­den­huol­to­ym­pä­ristö auttaa ymmär­tämään huo­no­kuu­loista tai kuu­rou­tu­nutta asia­kasta sekä pitämään yllä kir­joi­tus­no­peutta, sillä osas­ton­sih­teerin työhön kuuluu usein myös sane­lujen purkamista.

Osas­ton­sih­teeri siis kir­joittaa ihmi­sistä, kir­joi­tus­tulkki kir­joittaa ihmisille.

Näin ollen Sote-opti­misti ja Kituilija sulau­tuvat yhteen varsin sau­mat­to­masti eli päi­vit­telen sekä ter­vey­den­huollon ihmeel­listä maa­ilmaa että kuu­le­misen esteet­tö­myyttä blo­gissani. Jul­kaisen mie­lelläni myös toisten kir­joi­tuksia edellä mai­nit­tuihin aihe­pii­reihin liittyen.

Please follow and like us:
Pin Share