Etätulkkausta vai lähitulkkausta?

Sat­tu­neesta syystä etä­kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta on tullut sal­littua ja tek­niikka on kehit­tynyt val­tavin harp­pauksin. Asiak­kaille tämä lienee ter­ve­tullut uudistus, lähi­tulk­kausta ei aina ole saa­ta­villa, ja joskus etä­tulkkaus saattaa olla miel­lyt­tä­vämpi vaihtoehto. 

Eri­laisia etä­tulk­kaus­oh­jelmia on tar­jolla, esim. Text on Tap ja Egala, mitkä itselläni ovat käy­tössä. Eri ohjelmat sovel­tuvat par­haiten eri­laisiin tilan­teisiin. Ohjel­mathan ovat työ­kaluja, joskus haa­rukka toimii paremmin kuin veitsi.

Asiak­kaiden ei tar­vitse tietää ohjel­mista etu­käteen. Riittää, kun osaa kertoa toi­veistaan tulk­kauksen toteut­ta­miseen. Onko kysymys tilai­suu­desta, jossa kaikki ovat etänä? Mil­laista lai­tetta haluaa käyttää tulkkeen seu­raa­miseen? Mah­dol­liset eri­tyis­toiveet esim. värien suhteen on hyvä kertoa. Ja tie­tysti myös se, että tilaako kir­joi­tus­tulk­kausta vain itselleen vai onko tar­koitus, että kaikki läsnä olevat näkevät tulkkeen.

Tulk­kaus­ta­vasta tai tilai­suu­desta riip­pu­matta olisi hyvä kertoa vielä tapah­tuman jär­jes­täjän yhteys­tiedot, jotta tulkki voi pyytää mate­ri­aalia etu­käteen ja perehtyä tul­kat­tavaan aiheeseen. Lisäksi olisi hyvä tilata tulkki pai­kalle noin puolta tuntia ennen tilai­suutta, jotta tar­vit­tavat säädöt ehditään tehdä ennen tilai­suuden alkamista.

Tava­taanhan langoilla!

Please follow and like us:
Pin Share