Kieli- ja kirjoitustulkkauksesta

Botnia Insider 9/2019 -leh­dessä Riikka Autio kertoo tulk­kauk­sesta liike-elä­mässä. Autio kertoo kie­li­tulk­kauk­sesta moni­kie­li­sessä vies­tin­tä­ti­lan­teessa, mutta kir­joi­tus­tulkkina huomaan, että yhty­mä­kohtia kir­joi­tus­tulk­kauk­seenkin löytyy.

”Asioimis- ja oikeus­tulkin tulee ehdot­to­masti pitäytyä vain kuu­le­mansa tulk­kauk­sessa.” Näin täytyy myös kir­joi­tus­tulkin tehdä. ”Asioi­mis­tulk­kauk­sessa viran­omaisen ja asiakkaan välillä tulkki tulkkaa mah­dol­li­simman tar­kasti osa­puolten puheen. Tul­killa ei ole oikeutta tul­kintaan eikä pää­telmien tekoon.” Kir­joi­tus­tulkki nou­dattaa asioi­mis­tulkin eet­tisiä sääntöjä, joihin sisältyy ohjeistus, että tulkki on puo­lu­eeton vies­tin­vä­littäjä, eikä anna tun­tei­densa, asen­tei­densa tai mie­li­pi­tei­densä vai­kuttaa työhönsä.

”Tulk­kauksen pää­me­ne­telmät ovat simul­taani- eli saman­ai­kais­tulkkaus ja kon­se­ku­tiivi- eli peräk­käis­tulkkaus. Simul­taa­ni­tulkki kääntää puhetta puhujan kie­lestä vas­taa­not­tajan kie­lelle puhujan puheen tah­dissa. Kon­se­ku­tii­vi­tulkki puhuu tul­kat­tavan tau­kojen aikana.” Kir­joi­tus­tulkkaus on kai­ke­tikin simul­taa­ni­tulk­kausta, sillä kir­joi­tus­tulkki kir­joittaa puhujan puheen tah­dissa. Vas­taa­not­tajan kieli on teksti.

”Kokenut ja luo­tettava tulkki on kul­la­nar­voinen” pätee var­mas­tikin kaikkeen tulk­kaukseen. Laaja-alainen tie­tämys tilan­teeseen ja aiheeseen liit­ty­vistä asioista auttaa onnis­tu­neeseen lop­pu­tu­lokseen. Tämän vuoksi kir­joi­tus­tulkki usein pyytää esi­mer­kiksi luen­to­ma­te­ri­aaleja ennen tulkkausta.

Onnis­tu­minen tulk­kaus­ti­lan­teissa on aina se, että asiakas on saanut kaiken oleel­lisen tiedon oikean­laisena omien pää­tös­tensä tueksi.

Please follow and like us:
Pin Share