Oppimisen vuosi 2020

Vuosi 2020 on ollut poik­keuk­sel­linen monin tavoin, kaikki poik­keamat eivät ole olleet miel­lyt­täviä. Eris­täy­ty­neisyys ja talou­del­linen epä­varmuus vali­tet­ta­vasti jat­kuvat yhä.

Myön­tei­siäkin asioita vuosi on tuonut, inno­va­tii­visuus sekä uusien asioiden ja käy­tän­töjen oppi­minen ovat mie­lestäni hyviä asioita. Pieni hen­gäh­dys­tauko toki olisi jo ter­ve­tullut jat­kuvan opet­telun vas­ta­pai­noksi!

Etä­kir­joi­tus­tulkkaus oli aikai­semmin melko tun­te­maton asia Suo­messa. Sitä ei ehkä osattu kai­va­takaan, vaikka esi­mer­kiksi lyhyisiin tulk­kaus­ti­lan­teisiin etä­kir­joi­tus­tulkkaus on varsin sopiva toteut­ta­mis­muoto.

Yhtäkkiä kokous- ja kir­joi­tus­tulk­kaus­kenttä muuttui. Skype, Zoom, Google Meet, Teams ja monet muut alustat tulivat kaikkien tie­toi­suuteen. Eri­laisia kir­joi­tus­tulk­kaus­rat­kaisuja kek­sittiin, uusimpana tulok­kaana tällä het­kellä Text on Tap, jonka avulla kir­joi­tus­tul­ketta voidaan jakaa, ja joka taipuu myös pari­työs­ken­telyyn. Ohjelmaa kehi­tetään jat­ku­vasti, jotta tekstin yhdis­tä­minen kokouksiin olisi hel­pompaa.

Monet meistä ovat jou­tuneet – tai saaneet – oppia uusia käy­täntöjä. Etä­ko­kouksiin osal­lis­tu­minen alkaa olla jo arkinen rutii­ni­juttu, kokousten jär­jes­tä­mi­nenkin sujuu jo monilta. Kokousten val­mis­telut ja tie­donjaot kokousten jälkeen tulevat vielä kokemaan suuren tehos­ta­misen aallon.

Webi­naarit ja verk­ko­kou­lu­tukset tar­joavat monia mah­dol­li­suuksia innostaen itsensä kehit­tä­miseen. Olen aina pitänyt valo­ku­vaa­mi­sesta, naut­tinut hetkien pysäyt­tä­mi­sestä valo­kuvaan, mutta video­kuvaus on tun­tunut kau­kai­selta aja­tuk­selta. Puhu­mat­takaan videon edi­toi­mi­sesta, teks­tit­tä­mi­sestä tai itseni kuvaa­mi­sesta videolle, moiset aja­tukset ovat olleet valo­vuosien päässä.

Face­boo­kista löysin kui­tenkin Annin ja Voi­maa­Vi­deosta, orastava innostus jopa videon pää­hen­ki­löksi heräsi. Har­joitus tekee mes­tarin, se vaihe on minulla vielä hyvin kaukana, mutta ensim­mäinen videoni on juuri jul­kaistu You­Tu­bessa. 

Aiheena on kuu­lo­vam­mai­selle saa­vu­tettava tapahtuma:
https://​youtu​.be/​D​A​P​Z​A​h​S​h​EfM

Kiitos kai­kille kulu­neesta vuo­desta, ren­tout­tavaa joulua ja ter­vettä uutta vuotta!

Please follow and like us:
Pin Share