Kirjoitustulkkaus ja saavutettavuus ne yhteen soppii, jopa SuomiAreenalla

Verk­ko­pal­ve­lujen saa­vu­tet­ta­vuuteen on kiin­ni­tetty eri­tyistä huo­miota viime aikoina, mikä on hyvä asia. Maa­il­man­laa­jui­sesti jopa 15 % ihmi­sistä, Suo­messa noin 1,2 mil­joonaa ihmistä, ei pysty käyt­tämään verk­ko­pal­ve­luita, koska niitä ei ole suun­ni­teltu oikein.

Saa­vu­tet­tavuus tar­koittaa eri asioita eri ihmi­sille, esi­mer­kiksi kuulo-ongel­mai­sille minkään sisällön ei pitäisi olla sivus­tolla pel­kästään ääni­muo­dossa. Videoissa pitää olla teks­ti­tykset, jotta niissä oleva tieto välittyy.

Saa­vu­tet­tavuus hyö­dyttää kaikkia. Saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin tehtävä on edistää yhden­ver­tai­suutta eli turvata sitä, ettei kukaan jää pal­ve­luiden ja yhteis­kunnan ulko­puo­lelle. Tavoit­teena on, että jokainen pystyy toi­mimaan täy­si­ver­taisena yhteis­kunnan jäsenenä. (saa​vu​tet​ta​vuus​di​rek​tiivi​.fi)

Ihmisten arkeen sisältyy sosi­aa­lisia tilan­teita verkon ulko­puo­lella, nämäkin tilanteet olisi hyvä tehdä saa­vu­tet­ta­viksi. Huo­no­kuu­loisia ja kuu­rou­tu­neita arvioidaan olevan Suo­messa noin 750 000, joille osal­lisuus arjen tilan­teisiin, kokouksiin, kou­lu­tuksiin tai vaikkapa teat­te­rie­si­tyksiin saattaa olla saa­vut­ta­ma­tonta. Kiin­nos­tusta olisi, mutta huono kuu­le­minen vai­keuttaa sosi­aa­lisia tilan­teita, minkä vuoksi ihminen alkaa väl­tellä täl­laisia tilan­teita. Osal­lis­tu­mat­tomuus kapeuttaa elämää ja tuo pahaa mieltä, mikä pidemmän ajan kuluessa voi tuoda monia ongelmia.

Arjen tilan­teiden saa­vu­tet­ta­vuuteen olisi syytä kiin­nittää huo­miota nykyistä enemmän. Asenne rat­kaisee eli kuu­le­minen pitää huo­mioida muun muassa tilojen akus­tii­kalla, valais­tuk­sella, induk­tio­sil­mu­kalla ja tulk­kaus­pal­ve­luilla. Kuu­lo­yh­dis­tykset aut­tavat mie­lellään tilojen kar­toit­ta­mi­sessa, akus­tiikkaa voidaan parantaa hel­poilla ja edul­li­sil­lakin kei­noilla. Uudis­ra­ken­ta­mi­sessa esi­mer­kiksi induk­tio­sil­mukan lait­ta­minen ei juuri kus­tan­nuksia lisää. Tänä kesänä Suo­miA­ree­nalla jär­jes­tettiin kir­joi­tus­tul­kattuja luentoja, toi­vot­ta­vasti tästä tulee tapa.

Tulkkaus on helppo tapa parantaa tilai­suuden saa­vu­tet­ta­vuutta kuulo-ongel­mai­sille. Tilai­suuden jär­jestäjä voi hankkia esi­mer­kiksi kir­joi­tus­tulk­kauksen, jolloin tilaisuus tul­kataan kir­joit­ta­malla. Saa­vu­tet­tavuus todel­lakin hyö­dyttää kaikkia: teksti on koko yleisön luet­ta­vissa, jolloin hyvinkin kuuleva voi tar­kistaa hel­posti ohi­me­nevät yksi­tyis­kohdat tekstistä.

Tilai­suuksien jär­jes­täjät luon­nol­li­sesti miet­tivät kus­tan­nuksia, hank­ki­vatko tulk­kauksen turhaan. Usein tulk­kaus­tarpeen voi kar­toittaa etu­käteen kysy­mällä mah­dol­li­sesta tulk­kaus­tar­peesta ja -mene­tel­mästä jo ilmoit­tau­tu­mis­vai­heessa ruo­ka­va­lioiden tapaan; rasti ruutuun, jos osal­listuja toivoo kir­joi­tus­tulk­kausta, viit­to­ma­kielen tulk­kausta tai jotain muuta tulkkaustapaa.

Opin­to­piirien, luen­tojen ynnä muiden tapah­tumien saa­vu­tet­tavuus parantaa kuulo-ongel­maisten elä­män­laatua ollen sopusoin­nussa saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin kanssa.

Please follow and like us:
Pin Share