Hyvät asiat kiertoon!

Korvake täytti juuri yhden vuoden. Päätös oman toi­mi­nimen perus­ta­mi­sesta kypsyi pitkään, sillä en koskaan ole pitänyt itseäni ”yrit­tä­jä­tyyppinä”. Tässä vai­heessa totean kui­tenkin pää­tökseni olleen oikean, vaik­kakin opit­tavaa on vielä paljon, eikä yri­tyksen kan­nat­ta­vuu­della voi kehus­kella. Vapaus ja itse­näisyys kieh­tovat. Tär­keinä pitämien asioiden esille tuo­miseen ei tar­vitse kysyä lupaa kenel­täkään, vaik­kakin pienen mik­ro­y­rit­täjän mie­li­pi­teillä ei suurta […]

Esteettömyyspalkintoja tapahtumien järjestäjille (Pohjalainen 7.6.2017)

Kan­sain­vä­listä esteet­tö­myys­päivää vie­tettiin tou­kokuun puo­li­vä­lissä ja Vaasan torilla jär­jes­tettiin tapahtuma, jossa ylei­söllä oli mah­dol­lisuus kokeilla eri­laisia apu­vä­li­neitä. Poh­ja­laisen artik­kelin perus­teella esteet­tömyys nähtiin enim­mäkseen lii­kun­ta­ra­joit­teisten huo­mioi­misena, mutta kuurous ja viit­to­ma­kieli olivat myös osa tapah­tumaa. Kuu­rou­tuneet ja huo­no­kuu­loiset kui­tenkin lois­tivat pois­sao­lollaan. Vaasan kau­punki pyrkii edis­tämään raken­netun ympä­ristön ja pal­ve­lujen esteet­tö­myyttä sekä saa­vu­tet­ta­vuutta. Vaasan kau­pungin koti­si­vuilla ker­rotaan myös, […]

Tankar kring tillgänglighet vid evenemang (Vasabladet 3.6.2017)

Den inter­na­tio­nella till­gänglig­hets­dagen firades i mitten av maj och på torget i Vasa arran­ge­rades ett eve­nemang där publiken hade möj­lighet att prova olika hjälp­medel. Enligt artikeln i Poh­ja­lainen såg man till­gänglig­heten mest som beak­tande av rörel­se­hin­drade, dock var döv­heten och tec­kenspråket en del av eve­ne­manget. De vuxendöva och lom­hörda lyste med sitt frånvaro. Vasa stad strävar till att […]

Monenlaisia kuulemisen esteitä - sekä tulkille että asiakkaalle

Tulipa mie­leeni tarina kir­joi­tus­tulk­kiurani alku­tai­pa­leelta. Kou­lu­tuk­sessa oli pereh­dytty kuu­le­miseen ja kuu­lo­vam­mai­suuteen sekä puhuttu kuu­roista. Niin ikään oli ker­rottu, mikä on kuu­rou­tuneen ja kuuron ero eli kuu­rou­tunut on menet­tänyt kuu­lonsa puheen oppi­misen jälkeen, kuurous puo­lestaan on ollut ole­massa jo syn­ty­mästä lähtien. Meille ker­rottiin myös, että kuuron äidin­kieli on viit­to­ma­kieli ja kuu­rou­tuneen äidin­kieli on joku puhuttu kieli. […]

Kirjoitustulkkaus auttaa kuulemaan

        Teksti: Raija Koi­visto (Ikkuna 12.4.2017) Suo­messa arvioidaan olevan noin 740 000 kuu­lo­vam­maista, joista noin 8000 on täysin kuuroja. Kir­joi­tus­tulkkaus on silti monelle tun­te­maton mene­telmä. - Kir­joi­tus­tulk­kausta voidaan käyttää kai­kissa tilan­teissa, joissa asiakas kokee tar­vit­se­vansa kuu­le­misapua. Näitä voivat olla esi­mer­kiksi tapaa­miset ystävien kanssa, kokoukset tai lää­kä­ri­käynnit. Asiak­kaana voivat olla myös tapah­tumien tai tilaisuuksien […]

Esteetön ympäristö on kaikkien etu

Monet ryhmät vaa­tivat oikeuk­siaan, mutta ainakin yksi ryhmä on yllät­tävän hiljaa: huo­no­kuu­loiset ja kuu­rou­tuneet. Kuu­lo­liiton mukaan kuulo-ongelmia on 750 000 suo­ma­lai­sella ja huo­no­kuu­loisten määrän uskotaan kas­vavan, silti esteet­tö­mästä kuu­le­mi­sesta on harvoin juttuja muissa kuin alan leh­dissä. Uutena yrit­täjänä olen ottanut yhteyttä moniin tahoihin ker­toakseni yri­tyk­sestäni ja sen tar­joa­masta pal­ve­lusta, kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta, todeten sen olevan tun­te­maton käsite kovin […]

Sote-optimisti ja Kituilija esteettömästi yhteen

Olen oppinut, että kärki on oleel­linen asia vies­tin­nässä. Niinpä olenkin moi­tis­kellut itseäni, koska olen läh­tenyt liik­keelle niin sano­tusti kak­silla rat­tailla, jolloin kärki on aut­ta­mat­to­masti hukassa. Yhtäkkiä ymmärsin, että Sote-opti­­mistia ja Kitui­lijaa yhdistää esteet­tömyys! Sote-opti­­misti uskoo ja toivoo osas­ton­sih­teerin madal­tavan kyn­nystä potilaan ja ter­vey­den­huollon välissä, Kituilija puo­lestaan tietää kir­joi­tus­tulk­kauksen hel­pot­tavan kuu­le­mista. Kir­joi­tus­tul­kille ja osas­ton­sih­tee­rille on yhteistä […]