Esteettömyyspalkintoja tapahtumien järjestäjille (Pohjalainen 7.6.2017)

Kan­sain­vä­listä esteet­tö­myys­päivää vie­tettiin tou­kokuun puo­li­vä­lissä ja Vaasan torilla jär­jes­tettiin tapahtuma, jossa ylei­söllä oli mah­dol­lisuus kokeilla eri­laisia apu­vä­li­neitä. Poh­ja­laisen artik­kelin perus­teella esteet­tömyys nähtiin enim­mäkseen lii­kun­ta­ra­joit­teisten huo­mioi­misena, mutta kuurous ja viit­to­ma­kieli olivat myös osa tapah­tumaa. Kuu­rou­tuneet ja huo­no­kuu­loiset kui­tenkin lois­tivat poissaolollaan.

Vaasan kau­punki pyrkii edis­tämään raken­netun ympä­ristön ja pal­ve­lujen esteet­tö­myyttä sekä saa­vu­tet­ta­vuutta. Vaasan kau­pungin koti­si­vuilla ker­rotaan myös, että ”esteet­tö­myy­dessä otetaan huo­mioon esi­mer­kiksi näke­miseen, kuu­le­miseen, kom­mu­ni­kaa­tioon ja vies­tintään liit­tyvät asiat.”

Liik­keitä on pal­kittu esteet­tö­myys­tar­roilla, kun lii­ke­ti­lassa on huo­mioitu myös kuulo- ja näkö­vam­maiset, sillä kovasta melusta tai huo­nosta valais­tuk­sesta on heille haittaa.

Suo­messa arvioidaan olevan yli 700 000 kuu­lo­vam­maista, tämä on suuri määrä ihmisiä, jotka tapah­tumien jär­jes­täjien pitäisi huo­mioida. Kuu­lo­liitto mää­rit­telee kuu­lo­vam­maisen hen­ki­löksi, jolla on jon­ki­nas­teinen tai -laa­tuinen kuu­lon­alenema. Kuu­lo­vamma voi myös olla niin sanottu sosi­aa­linen kuu­lon­alenema eli kuu­lo­vamma on osit­tainen, mikä tar­koittaa, että henkilö kuulee puhetta ja pystyy kom­mu­ni­koimaan kuu­lo­kojeen avulla käyt­tä­mällä tukena huu­lio­lukua. Kuu­rou­tunut henkilö on menet­tänyt kokonaan kuu­lonsa puheen oppi­misen jälkeen ja kom­mu­nikoi useim­miten puheella tuki­me­ne­telmien (kir­joi­tus­tulkkaus, vii­tottu puhe) avulla.

Kuu­lo­vam­mai­sille on apua tar­jolla Kelan kautta, mutta avun saa­minen edel­lyttää lausuntoa kuu­lon­ale­ne­masta ja val­miutta erottua muusta ylei­söstä, sillä hen­ki­lö­koh­tainen tulkki näkyy. Tulkin saa­minen tilai­suuteen edel­lyttää myös suun­ni­tel­mal­li­suutta eli spon­taanit osal­lis­tu­mis­pää­tökset ovat pois­sul­jettuja. Luo­tet­tavia, eri pai­koissa käy­tet­täviä ja huo­maa­mat­tomia tulk­kaus­vä­li­neitä ei vielä ole mark­ki­noilla, teat­te­reissa käy­tössä oleva sovellus on sidottu kyseiseen tilaan. Lan­gat­tomia kir­joi­tus­tulk­kaus­so­vel­luksia ja etä­tulk­kausta on, mutta niissä on vielä puutteita.

Yksin­ker­taisin, luo­tet­tavin ja kaikkia pal­veleva rat­kaisu on tapah­tuman jär­jes­täjän pai­kalle hankkima kir­joi­tus­tulkki, joka kir­joittaa puheet val­ko­kan­kaalle koko yleisön näh­tä­väksi. Kukaan ei erotu kuu­lo­vam­mai­seksi, mikäli ei itse halua tuoda asiaa esille. Usein kuu­le­vatkin lukevat tekstiä, joka viipyy näh­tävänä pidempään kuin puhe kuul­tavana. Kir­joi­tus­tulkkaus voi auttaa myös kuuroja.

Kir­joi­tus­tulkkaus soveltuu erin­omai­sesti luen­noille ja kou­lu­tuksiin, tie­tysti myös moniin mui­hinkin tapahtumiin.

Tarja Mäkitalo
Korvake, Vaasa

 

Please follow and like us:
Pin Share