Ihmeiden aikaa

Yrit­tä­jyyttä en ole pitänyt itselleni mah­dol­lisena vaih­toehtona mil­loinkaan, mutta näköjään vaih­toehdot lisään­tyvät ajan mittaan. Sanotaan, että mitä ei tee nuo­ruuden hul­luu­dessa, niin van­huuden höpe­ryy­dessä sitten…

Yri­tys­idean oras­taessa moni asia tuntui kovin vai­kealta, mutta asiat näyt­tävät sel­viävän hyvinkin vai­vat­to­masti. Koti­si­vujen teke­minen oli teh­tä­vä­lis­talla ensim­mäisten jou­kossa, yllät­tävän hel­posti sivutkin syntyivät.

Kir­joi­tus­tulkin (kitu) työ ja kuu­le­misen esteet­tömyys ovat olleet osa elä­määni lähes kahden vuo­si­kym­menen ajan, ter­vey­den­huollon toi­mis­totyö yli kolme vuo­si­kym­mentä. Molemmat osa-alueet ovat edelleen vah­vasti mukana elä­mässäni, minkä vuoksi minulla on rin­nakkain kaksi blogia, toinen kituilee toisen ollessa optimisti.

Päi­vit­telen blo­gejani sään­nöl­lisen epä­sään­nöl­li­sesti, mutta mie­lelläni jul­kaisen myös muiden tekstejä. Kor­vakkeen säh­kö­postiin saa niitä lähe­tellä, kiitos jo etukäteen!

Please follow and like us:
Pin Share