Tankar kring tillgänglighet vid evenemang (Vasabladet 3.6.2017)

Den inter­na­tio­nella till­gänglig­hets­dagen firades i mitten av maj och på torget i Vasa arran­ge­rades ett eve­nemang där publiken hade möj­lighet att prova olika hjälp­medel. Enligt artikeln i Poh­ja­lainen såg man till­gänglig­heten mest som beak­tande av rörel­se­hin­drade, dock var döv­heten och tec­kenspråket en del av eve­ne­manget. De vuxendöva och lom­hörda lyste med sitt frånvaro.

Vasa stad strävar till att främja till­gänglig­heten i den byggda miljön och service?? På Vasa stads hem­sidor berättar man också, att ”i till­gänglig­heten beaktas till exempel saker gäl­lande syn, hörsel och kom­mu­ni­kation.” Företag har blivit belönade med till­gänglig­hets­de­kaler om man har tagit hänsyn de hörsel- och syns­kadade, eftersom hårt buller och dålig belysning försvårar deras möj­lig­heter att uträtta sina ärenden.

Man upps­kattar att det finns över 700 000 hör­sels­kadade i Finland, det är en stor mängd män­niskor, som eve­ne­mang­sar­ran­görer borde beakta. Kuu­lo­liitto defi­nierar en hör­sels­kadad som en person med någonslags hör­sel­ned­sättning. Hör­sels­kadan kan också vara en så kallad social hör­sel­ned­sättning, alltså är hör­sels­kadan par­tiell, vilket betyder att per­sonen hör tal och kan kom­mu­nicera med hörap­parat samt använda läp­pav­läsning som stöd. En vuxendöv person har för­lorat sin hörsel helt efter att hen lärt sig prata och kom­mu­nicerar oftast med tal och med hjälp av stöd­me­toder (skriv­tolkning, tecknat tal).

Hör­sels­kadade kan få hjälp via Fpa men för att få hjäp ska man ha ett intyg över hör­sel­ned­sätt­ningen och man ska vara beredd att synas bland den övriga publiken eftersom den per­sonliga tolken syns. Pålitliga, lämpliga för olika situa­tioner och osynliga tolk­nings­redskap finns inte ännu på mark­naden, appen som används på teater är bunden i frå­ga­va­rande lokal. Trådlösa skriv­tolk­ning­sappli­ka­tioner och dis­tans­tolkning finns, men de har singa brister ännu.

Den enklaste, pålit­li­gaste och alla bet­jä­nande lös­ningen är att eve­ne­mang­sar­ran­görer ordnar även skriv­tolken på plats, då skriver skriv­tolken allt som talas på skärmen för hela publiken. För att få en tolk till tillfället kräver också plan­mäs­sighet, alltså de spontana bes­luten att delta är utes­lutna. Ingen kan iden­ti­fieras som hör­sels­kadad om man inte själv vill framhäva saken. De hörande läser också ofta texten som stannar framme längre än talet.

Skriv­tolkning passar utmärkt till före­läs­ningar och skol­ningar, dock även till många andra tillfällen.

Tarja Mäkitalo
Korvake, Vasa

Please follow and like us:
Pin Share