Kirjoitustulkkaus auttaa kuulemaan

 

 

 

 

Teksti: Raija Koi­visto (Ikkuna 12.4.2017)

Suo­messa arvioidaan olevan noin 740 000 kuu­lo­vam­maista, joista noin 8000 on täysin kuuroja. Kir­joi­tus­tulkkaus on silti monelle tun­te­maton menetelmä.
- Kir­joi­tus­tulk­kausta voidaan käyttää kai­kissa tilan­teissa, joissa asiakas kokee tar­vit­se­vansa kuu­le­misapua. Näitä voivat olla esi­mer­kiksi tapaa­miset ystävien kanssa, kokoukset tai lää­kä­ri­käynnit. Asiak­kaana voivat olla myös tapah­tumien tai tilai­suuksien jär­jes­täjät, kertoo kir­joi­tus­tulkki Tarja Mäkitalo.
- Kir­joi­tus­tulkkia käyt­tä­mällä voidaan parantaa huo­no­kuu­loisten ja kuu­rou­tu­neiden osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia. Kir­joi­tus­tulkki on asiakkaan korvina ja kir­joittaa puheen niin kuin sen itse kuulee. Yleensä tul­kataan myös ympä­ristön äänet, kuten kän­nykän pirinä tai ukkosen jyrinä.

Pitkä työura. Kir­joi­tus­tulkkeja on kou­lu­tettu Suo­messa 1980-luvulta lähtien. Ensin kursseja jär­jesti Kuu­lon­huol­to­liitto eli nykyinen Kuu­lo­liitto, ja nykyisin kir­joi­tus­tulkkeja val­mistuu ammat­ti­kor­kea­kou­luista. Mäkitalo val­mistui kir­joi­tus­tul­kiksi vuonna 1999.-
- Työs­ken­telin aikanaan osas­ton­sih­teerinä Vaasan kes­kus­sai­raa­lassa. Sain mai­nos­leh­tisen kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta, ja se vai­kutti mie­len­kiin­toi­selta aja­tuk­selta, joten hakeuduin kurssille.
Vas­ta­val­mis­tunut kir­joi­tus­tulkki toimi alkuun pitkään freelancerina.
- Kelan tul­lessa mukaan kuvioon edel­ly­tettiin, että kir­joi­tus­tulkki perustaa oman yri­tyksen tai hakeutuu jonkin yri­tyksen työn­te­ki­jäksi. Minä valitsin jäl­kim­mäisen vaih­toehdon ja olin kym­me­nisen vuotta työntekijänä.
- Hil­jattain perustin oman yri­tykseni, joka tarjoaa kir­joi­tus­tulk­kaus­pal­velua asiakkaan itsensä mak­samana. Korvake ei kuulu Kelan kil­pai­lut­tamiin pal­ve­lun­tar­joajiin, minkä ansiosta lää­kä­rin­lausuntoja kuu­lon­ale­ne­masta ei tarvita.
Tulkkaan sekä suo­meksi että ruotsiksi.

Uusia mah­dol­li­suuksia. Kir­joi­tus­tulkkaus on tek­ninen laji. Välineet ovat vuosien saa­tossa kehit­tyneet nopeasti ja myös keventyneet.
- Ensim­mäiset työ­keikkani olivat kokous­tulk­kauksia, joissa käy­tettiin taval­lista pöy­tä­ko­netta ja sen näyttöä. Ajan kuluessa rin­nalle tuli toinen näyttö, joka osaltaan hel­potti tulk­kausta. Kan­net­tavien tie­to­ko­neiden ja video­tykkien tulo avasi aivan uuden­laisen maailman.
Tek­niikan kehit­ty­minen tuo edelleen uusia mahdollisuuksia.
- Uusinta uutta on etä­tulkkaus. Etä­tulkki kuulee äänen puhe­limen kautta, ja asiakas lukee tulk­kauksen esi­mer­kiksi table­tista. Etä­tulkki on usein hel­pommin saa­ta­villa, ja Ruot­sissa etä­tulk­kausta käy­te­täänkin paljon esi­mer­kiksi lää­kä­ri­käyn­neillä. Ehkäpä pian meil­läkin, Mäkitalo sanoo.
- Esteet­tö­myy­destä puhutaan nykyään paljon, mutta harva ajat­telee kuu­le­misen esteet­tö­myyttä. On tärkeää, että kir­joi­tus­tulk­kauksen tun­nettuus kasvaa. Tilai­suuk­sissa on hyvä, että myös valaistus on koh­dillaan ja puhutaan koko­naisin ja selkein lausein, jotta huu­lilta luke­minen ja asiayh­teyden ymmär­tä­minen olisi mahdollista.

Vas­tuul­lista työtä. Mäkitalo pai­nottaa kir­joi­tus­tulkin eet­tisiä ohjeita.
- Tul­killa on aina salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus. Tulkki on vain ja ainoastaan korvat ja toimii puo­lu­eet­tomana vies­tin­vä­lit­täjänä. Tulkki myös val­mis­tautuu teh­tä­väänsä huo­lel­li­sesti ja ajoissa ja perehtyy mah­dol­lisiin ennakkomateriaaleihin.
Tulkit kehit­tävät myös jat­ku­vasti ammattitaitoaan.
- Olen jäsenenä Suomen kir­joi­tus­tulkit ry:ssä, joka edistää kir­joi­tus­tulk­ki­toi­mintaa Suo­messa. Käymme yhdessä jat­kuvaa kes­kus­telua siitä, miten asioita voidaan kehittää esi­mer­kiksi tek­niikan avulla.

Please follow and like us:
Pin Share