Monenlaisia kuulemisen esteitä - sekä tulkille että asiakkaalle

Tulipa mie­leeni tarina kir­joi­tus­tulk­kiurani alku­tai­pa­leelta. Kou­lu­tuk­sessa oli pereh­dytty kuu­le­miseen ja kuu­lo­vam­mai­suuteen sekä puhuttu kuu­roista. Niin ikään oli ker­rottu, mikä on kuu­rou­tuneen ja kuuron ero eli kuu­rou­tunut on menet­tänyt kuu­lonsa puheen oppi­misen jälkeen, kuurous puo­lestaan on ollut ole­massa jo syn­ty­mästä lähtien. Meille ker­rottiin myös, että kuuron äidin­kieli on viit­to­ma­kieli ja kuu­rou­tuneen äidin­kieli on joku puhuttu kieli.

Vas­ta­val­mis­tuneen kir­joi­tus­tulkin ymmär­ryk­sessä kaikki palaset eivät kui­tenkaan olleet täysin lok­sah­taneet pai­koilleen, totesin. Tästä osoi­tuksena tulk­kaus­ti­laisuus, jonka piti kuuro pappi. Asiak­kaani, tuore tul­kin­käyttäjä, rie­muitsi etu­käteen, että ”nyt ei mene Jumalan sana ohi korvien”. Niin oli käynyt  aiemmin.

Olimme pai­kalla hyvissä ajoin valit­se­massa sopivaa istu­ma­paikkaa. Pap­pikin saapui vii­meis­te­lemään käy­tännön jär­jes­telyjä. Pappi ei kui­tenkaan puhunut, vaan viittoi ja ”ään­nähteli”. Jonkin aikaa luulin tämän joh­tuvan siitä, että hän ei halunnut meluta arvok­kaassa pai­kassa. Vihdoin ymmärsin, että pappi oli kuuro, syn­ty­mästään asti ollut, eikä hän puhunut! Hän oli ensim­mäinen kuuro, jonka tapasin. Aikai­semmat viit­tovat hen­kilöt olivat olleet kuu­levia tai kuu­rou­tu­neita, jotka puhuivat viittoessaan.

Oival­lukseni ei aut­tanut tilanteen haltuun otta­mista, tote­simme asiak­kaani kanssa, että Jumalan sana taitaa mennä ohi korvien täl­läkin kertaa, sillä minä en viit­to­ma­kieltä ymmär­tänyt. Ja vaikka oli­sinkin ymmär­tänyt, viit­tomien seu­raa­minen, kään­tä­minen ja kir­joit­ta­minen eivät olisi onnis­tuneet samanaikaisesti.

Yhteistyö ja ystä­väl­liset ihmiset ovat upeita asioita: pai­kalla ollut viit­to­ma­kielen tulkki tar­joutui istumaan vie­ressäni ja sanomaan papin viit­tomat ääneen. Kir­joitin siis papin puheen tämän ystä­väl­lisen viit­to­ma­kielen tulkin väli­tyk­sellä asiak­kaani luet­ta­vaksi, ja asiak­kaani oli hyvin tyy­ty­väinen tähän iki­muis­toiseen koke­mukseen. Turhaan ei kuu­rou­tu­neiden kes­kuu­dessa elä lause ”ilman kir­joi­tus­tulkkia moni tilaisuus olisi tylsempi”!

Nyt, usean vuo­si­kym­menen koke­muk­sella, osaan ehkä välttää edellä mai­nitun kal­taiset ongel­ma­ti­lanteet, mutta toki kuu­le­misen kan­nalta hyvä­kuu­loi­sel­lekin han­kalia tiloja on olemassa.

Lisäksi nyt, kun olen otta­massa käyttöön etä­tulk­kausta, lait­teiden sijoittelu ja säädöt vaa­tivat har­joit­telua, jotta kuu­le­minen olisi mah­dol­li­simman esteetöntä.

 

 

Please follow and like us:
Pin Share