Etätulkkausta vai lähitulkkausta?

Sat­tu­neesta syystä etä­kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta on tullut sal­littua ja tek­niikka on kehit­tynyt val­tavin harp­pauksin. Asiak­kaille tämä lienee ter­ve­tullut uudistus, lähi­tulk­kausta ei aina ole saa­ta­villa, ja joskus etä­tulkkaus saattaa olla miel­lyt­tä­vämpi vaih­toehto.  Eri­laisia etä­tulk­kaus­oh­jelmia on tar­jolla, esim. Text on Tap ja Egala, mitkä itselläni ovat käy­tössä. Eri ohjelmat sovel­tuvat par­haiten eri­laisiin tilan­teisiin. Ohjel­mathan ovat työ­kaluja, joskus haa­rukka toimii […]

Oppimisen vuosi 2020

Vuosi 2020 on ollut poik­keuk­sel­linen monin tavoin, kaikki poik­keamat eivät ole olleet miel­lyt­täviä. Eris­täy­ty­neisyys ja talou­del­linen epä­varmuus vali­tet­ta­vasti jat­kuvat yhä. Myön­tei­siäkin asioita vuosi on tuonut, inno­va­tii­visuus sekä uusien asioiden ja käy­tän­töjen oppi­minen ovat mie­lestäni hyviä asioita. Pieni hen­gäh­dys­tauko toki olisi jo ter­ve­tullut jat­kuvan opet­telun vas­ta­pai­noksi! Etä­kir­joi­tus­tulkkaus oli aikai­semmin melko tun­te­maton asia Suo­messa. Sitä ei ehkä osattu […]

Huonokuuloinen asiakas terveydenhuollossa - Apuvälineenä kirjoitustulkkaus

1 Joh­danto Ter­vey­den­huolto on muut­tunut monin tavoin sekä tek­nisten että yhteis­kun­nal­listen muu­tosten vuoksi. Samalla myös potilaan asema on muut­tunut osal­lis­tu­vam­maksi ja ymmär­ret­tävän tiedon mer­kitys on koros­tunut.  Ymmär­ret­tävän tiedon saa­minen on tur­vattu lailla, mutta tietoa ais­ti­vam­maisten koh­taa­mi­sesta ja tulk­kaus­pal­ve­luista tar­vitaan edelleen. Tulk­kaus­pal­velua on saa­ta­villa, mutta yhte­näisiä toi­min­taoh­jeita tulk­kaus­pal­velun jär­jes­tä­mi­seksi ei ole. Huo­no­kuu­loisia arvioidaan olevan Suo­messa noin […]

Kieli- ja kirjoitustulkkauksesta

Botnia Insider 9/2019 -leh­dessä Riikka Autio kertoo tulk­kauk­sesta liike-elä­­mässä. Autio kertoo kie­li­tulk­kauk­sesta moni­kie­li­sessä vies­tin­tä­ti­lan­teessa, mutta kir­joi­tus­tulkkina huomaan, että yhty­mä­kohtia kir­joi­tus­tulk­kauk­seenkin löytyy. ”Asioimis- ja oikeus­tulkin tulee ehdot­to­masti pitäytyä vain kuu­le­mansa tulk­kauk­sessa.” Näin täytyy myös kir­joi­tus­tulkin tehdä. ”Asioi­mis­tulk­kauk­sessa viran­omaisen ja asiakkaan välillä tulkki tulkkaa mah­dol­li­simman tar­kasti osa­puolten puheen. Tul­killa ei ole oikeutta tul­kintaan eikä pää­telmien tekoon.” Kirjoitustulkki […]

Kirjoitustulkkaus ja saavutettavuus ne yhteen soppii, jopa SuomiAreenalla

Verk­ko­pal­ve­lujen saa­vu­tet­ta­vuuteen on kiin­ni­tetty eri­tyistä huo­miota viime aikoina, mikä on hyvä asia. Maa­il­man­laa­jui­sesti jopa 15 % ihmi­sistä, Suo­messa noin 1,2 mil­joonaa ihmistä, ei pysty käyt­tämään verk­ko­pal­ve­luita, koska niitä ei ole suun­ni­teltu oikein. Saa­vu­tet­tavuus tar­koittaa eri asioita eri ihmi­sille, esi­mer­kiksi kuulo-ongel­­mai­­sille minkään sisällön ei pitäisi olla sivus­tolla pel­kästään ääni­muo­dossa. Videoissa pitää olla teks­ti­tykset, jotta niissä oleva […]

Haluammeko olla joka alan asiantuntijoita?

Ihmisen pitää nykyään olla ainakin pankki-, vero- ja mat­ka­toi­mis­to­vir­kailija oman ammat­tinsa lisäksi. Laki­asioiden osaa­minen on itses­tään­selvyys, ter­­vey­­den­­hoito-osaa­­mi­­nenkin on etu. Haluammeko täl­laista? Työ­pai­koilla saman ihmisen täytyy hallita kaikki pro­sessiin liit­tyvät asiat. Pys­tymmekö omak­sumaan kaiken tar­vit­tavan tiedon? Onko edes jär­kevää sivuuttaa huip­puam­mat­ti­laisen käden­jälki - yleis­osaajan ja huip­puam­mat­ti­laisen käden­jälki on usein eri­lainen. Laura Annila on Poh­ja­laisen kolum­nissaan 23.3.2019 […]

Onnistunut tulkkaus on yhteistyötä

”Och samma på svenska” on puhutun kielen tulk­kauk­sesta kertova artikkeli Evanto-leh­­dessä 5/2017. Monet ker­ro­tuista asioista sopivat myös kir­joi­tus­tulk­kaukseen, minkä vuoksi nyt referoin artik­kelia. Artik­ke­lissa tulkit Pia Leppälä ja Laura Mink­kinen toteavat, että tilai­suuden jär­jes­täjän kan­nattaa ottaa yhteyttä tulkkiin ennen tilai­suutta ja kysyä tulk­kaukseen liit­ty­vistä asioista. Näin toivoo myös kir­joi­tus­tulkki. Taus­ta­tiedot (sanasto, puheen­vuoron sisäl­tö­runko jne.) auttavat […]

Kiitos kuluneesta vuodesta

Taas ollaan siinä vuoden koh­dassa, että rauha on meillä useim­milla mie­lessä, niin minul­lakin. Vuoden aikana on ollut monen­laisia akti­vi­teetteja, päätyö ja yhdis­ty­selämä Kor­vakkeen rin­nalla ovat pitäneet minut mel­koi­sesti lii­ke­kan­nalla. Menneen kesän sää miel­lytti minua kovasti, sai tavallaan luvan lais­ko­tella niin paljon kuin mah­dol­lista. Syksy on ollut kii­reinen, sillä suun­ni­teltu aika­taulu ei kai­kilta osin pitä­nytkään paikkaansa, […]

Tiedon ja palvelun saavutettavuus

Kesän jälkeen aloi­tetaan usein uusia har­ras­tuksia ja akti­voi­dutaan monin tavoin, yhteis­kun­takin herää toi­mimaan. Näin pitää ollakin, ren­tout­tavan vapaa-ajan jälkeen nor­maalit arjen kuviot ovat omalla tavallaan vir­kis­täviä. Kai­kille uudet har­ras­tukset ja pal­velut eivät vält­tä­mättä olekaan tar­jolla, eivät ainakaan hel­posti. Kes­kuu­des­samme on monia, joiden mah­dol­li­suudet osal­lis­tu­miseen ovat toisten ihmisten varassa. Esi­mer­kiksi kuulo-ongel­­mainen joutuu miet­timään tulkin saa­ta­vuutta ja […]