Esteetön ympäristö on kaikkien etu

Monet ryhmät vaa­tivat oikeuk­siaan, mutta ainakin yksi ryhmä on yllät­tävän hiljaa: huo­no­kuu­loiset ja kuu­rou­tuneet. Kuu­lo­liiton mukaan kuulo-ongelmia on 750 000 suo­ma­lai­sella ja huo­no­kuu­loisten määrän uskotaan kas­vavan, silti esteet­tö­mästä kuu­le­mi­sesta on harvoin juttuja muissa kuin alan leh­dissä. Uutena yrit­täjänä olen ottanut yhteyttä moniin tahoihin ker­toakseni yri­tyk­sestäni ja sen tar­joa­masta pal­ve­lusta, kir­joi­tus­tulk­kauk­sesta, todeten sen olevan tun­te­maton käsite kovin monelle.

Osal­lis­tu­minen eri­laiseen toi­mintaan vai­keutuu kuulon menet­tä­misen myötä. Apu­vä­li­neitä on ole­massa, mutta niitä pitää osata etsiä. Lisäksi apua hakeakseen hen­kilön on täy­tynyt todeta ja hyväksyä kuulo-ongel­mansa ja avun­tar­peensa, mikä ei aina ole helppoa. Useimmat haluavat ”olla kuten muutkin”, eivätkä erottua jou­kosta. Kuulo on myös voinut heiketä vähi­tellen, ihminen on tot­tunut kuu­lemaan huo­nommin, eikä edes tiedä kuu­lossa olevan ongelmia. Moni tär­keäkin tieto saattaa näin jäädä kuulematta.

Ramppia pitkin kävelee usein ns. normaalijalkaisiakin.

Eri­laisia luen­to­ti­lai­suuksia jär­jes­tetään paljon, mutta koskaan en ole nähnyt ilmoi­tusta kir­joi­tus­tul­ka­tusta tilai­suu­desta muutoin kuin kuu­lo­yh­dis­tysten, Kuu­lo­liiton tai Hör­selför­bun­detin jär­jes­tämänä. Tie­tysti huo­no­kuu­loiset tulk­ki­pää­töksen omaavat hen­kilöt voivat osal­listua tilai­suuksiin tilaa­mansa kir­joi­tus­tulkin kanssa, mutta tällöin hen­kilön on täy­tynyt varautua ajoissa - ja saada tulkki, aina sekään ei ole itses­tään­selvyys. Jos joku jär­jestäjä huo­mioisi huo­no­kuu­loiset jo tilai­suutta jär­jes­täessään ja ilmoit­taisi tilai­suuden olevan kir­joi­tus­tul­katun, kuulo-ongel­maisten olisi hel­pompi osal­listua spon­taa­nisti ja osal­lis­tujien määrä kas­vaisi. Samalla kuulo-ongelmiin alet­taisiin suh­tautua kuten lii­kun­taon­gel­maisiin; ramppia pitkin kävelee usein ns. nor­maa­li­jal­kai­siakin. Yhtä lailla kir­joi­tus­tulk­kausta voi­sivat hyö­dyntää ns. nor­maa­li­kuu­loi­setkin vaikkapa vain tar­kis­taakseen faktoja; kir­joi­tettu tulke pysyy näky­vissä kau­emmin kuin puhe kuultavana.

Kaikin tavoin esteetön maa­kunta on kaikkien etu.

Sote-uudis­tuk­sessa olisi hyvä huo­mioida myös kuulo-ongel­maiset. Tie­do­tus­ti­lai­suudet pitäisi aina olla kir­joi­tus­tul­kattuja ja sosiaali- ja ter­vey­den­huol­to­pal­velut pitäisi niin ikään olla esteet­tömiä, kir­joi­tus­tulkkaus on oival­linen apu vas­taan­ot­to­käyn­nil­läkin. Kun asiakas on ymmär­tänyt ohjeet, virheet ja uusin­ta­toi­men­piteet vähe­nevät, mikä luon­nol­li­sesti säästää voi­ma­varoja toi­saalle. Kaikin tavoin esteetön maa­kunta on kaikkien etu.

Please follow and like us:
Pin Share