Tiedon ja palvelun saavutettavuus

Kesän jälkeen aloi­tetaan usein uusia har­ras­tuksia ja akti­voi­dutaan monin tavoin, yhteis­kun­takin herää toi­mimaan. Näin pitää ollakin, ren­tout­tavan vapaa-ajan jälkeen nor­maalit arjen kuviot ovat omalla tavallaan virkistäviä.

Kai­kille uudet har­ras­tukset ja pal­velut eivät vält­tä­mättä olekaan tar­jolla, eivät ainakaan hel­posti. Kes­kuu­des­samme on monia, joiden mah­dol­li­suudet osal­lis­tu­miseen ovat toisten ihmisten varassa. Esi­mer­kiksi kuulo-ongel­mainen joutuu miet­timään tulkin saa­ta­vuutta ja jos tulkkia ei löydy, osal­lis­tu­minen ei sujukaan toi­vo­tulla tavalla. On tur­haut­tavaa mennä kiin­nos­ta­valle luen­nolle kuu­le­matta siellä kunnolla.

Monet tilai­suuksien jär­jes­täjät huo­mioivat eri­laiset dieetit ilmoit­tau­tu­misten yhtey­dessä, mutta tiedon saa­vu­tet­ta­vuuteen ei vielä osata kiin­nittää huo­miota. Kuu­le­minen on haas­teel­lista usein ns. nor­maa­li­kuu­loi­sil­lekin, kun pai­kalla on paljon ihmisiä ja puhuja on kaukana. Kir­joi­tus­tulkkaus olisi varsin näppärä apu­keino täl­lai­sissa tilan­teissa; puheet oli­sivat luet­ta­vissa val­ko­kan­kaalta tai eri puo­lille huo­netta sijoi­te­tuilta ruu­duilta. Kenenkään ei tar­vitsisi erottua jou­kosta, monet kuu­le­vatkin lukevat tar­jolla olevaa tekstiä. Ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä voi­taisiin kysyä toi­vottua tulk­kaus­me­ne­telmää; kir­joi­tus­tulk­kausta tai jotain muuta.

Pal­ve­lujen saa­ta­vuu­dessa olisi myös paran­net­tavaa, pelkkä säh­köinen asioin­ti­kanava ei auta, jos kukaan ei opasta sen käyt­tä­mi­sessä. Opas­tavaa hen­ki­lö­kuntaa pitäisi aina olla saa­ta­villa. Tai joskus on vain muka­vampi asioida ihmisen kuin koneen kanssa, tämäkin valinta pitäisi olla aina mahdollinen.

Kir­joi­tus­tulkin tai opas­tavan hen­ki­lö­kunnan palk­kaa­minen ei tuota suuria kus­tan­nuksia, koko­nai­suutta aja­tellen niillä saa­tetaan saada kassa jopa plus­salle. Tilai­suuksiin saadaan enemmän mak­savia osal­lis­tujia ja esi­mer­kiksi sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lossa opas­ta­minen voisi tuottaa asiak­kaille onnis­tu­misen elä­myksiä ja sitä kautta kan­nustaa heitä huo­leh­timaan itsestään ja asioistaan paremmin. Moti­voi­tu­neisuus näkyisi paremmin voivina ihmisinä.

Ehkäpä tänä syksynä kään­nämme aja­tuk­semme kaikkia pal­ve­levien käy­tän­töjen suuntaan, tehdään osal­lis­tu­mi­sesta ja tiedon saa­vu­tet­ta­vuu­desta mah­dol­li­simman helppoa.

Aktii­vista syksyä kaikille!

Please follow and like us:
Pin Share