Onnistunut tulkkaus on yhteistyötä

IMG_4469

”Och samma på svenska” on puhutun kielen tulk­kauk­sesta kertova artikkeli Evanto-leh­dessä 5/2017. Monet ker­ro­tuista asioista sopivat myös kir­joi­tus­tulk­kaukseen, minkä vuoksi nyt referoin artik­kelia. Artik­ke­lissa tulkit Pia Leppälä ja Laura Mink­kinen toteavat, että tilai­suuden jär­jes­täjän kan­nattaa ottaa yhteyttä tulkkiin ennen tilai­suutta ja kysyä tulk­kaukseen liit­ty­vistä asioista. Näin toivoo myös kir­joi­tus­tulkki.

Taus­ta­tiedot (sanasto, puheen­vuoron sisäl­tö­runko jne.) aut­tavat tulkkia parempaan tulk­kaus­työhön. Kun tulkki tietää etu­käteen tilai­suuden luonteen, osal­lis­tujat ja aiheen, niin tulkki pystyy pereh­tymään aiheeseen, mikä parantaa tulk­kauksen laatua.

Tilai­suu­dessa tulkki on hyvä sijoittaa niin, että hän näkee sekä puhujan että puhujan esit­tämän mate­ri­aalin. Kuu­le­minen on luon­nol­li­sesti tärkeää.

Mate­ri­aalia tulkki ottaa mie­lellään vastaan pala ker­rallaan hyvissä ajoin ennen tilai­suutta. Kaiken mate­ri­aalin ei siis tar­vitse tulla ker­ralla.

Vinkkejä tulk­kauksen tilaa­jalle
Varaa tulkki ajoissa, sovi yksi­tyis­koh­dista.
Sovi palk­kioista, tee sopimus.
Informoi osal­lis­tujia tulk­kauk­sesta.
Toimita tul­keille taus­ta­ma­te­ri­aalit.
Sovi etu­käteen käy­tännön jär­jes­te­lyistä (ruo­kailu, majoitus).

Vinkkejä tul­kat­ta­valle
Toimita mate­riaali tul­kille etu­käteen.
Puhu rau­hal­li­sesti ja joh­don­mu­kai­sesti stres­saa­matta.
Puhu mik­ro­foniin.
Informoi tulkkia etu­käteen, jos esität esim. videoita.

(Evanto-leh­dessä esi­tetyt vinkit mukailtu kir­joi­tus­tulk­kaukseen sopi­viksi.)

 

Please follow and like us: