Haluammeko olla joka alan asiantuntijoita?

Ihmisen pitää nykyään olla ainakin pankki-, vero- ja mat­ka­toi­mis­to­vir­kailija oman ammat­tinsa lisäksi. Laki­asioiden osaa­minen on itses­tään­selvyys, ter­vey­den­hoito-osaa­mi­nenkin on etu. Haluammeko täl­laista? Työ­pai­koilla saman ihmisen täytyy hallita kaikki pro­sessiin liit­tyvät asiat. Pys­tymmekö omak­sumaan kaiken tar­vit­tavan tiedon? Onko edes jär­kevää sivuuttaa huip­puam­mat­ti­laisen käden­jälki - yleis­osaajan ja huip­puam­mat­ti­laisen käden­jälki on usein erilainen.

Laura Annila on Poh­ja­laisen kolum­nissaan 23.3.2019 pukenut poh­dintani sanoiksi. Annila on otsi­koinut kolu­minsa ”Itse­pal­velun ihan­netta voisi jo höllätä”, olen täysin samaa mieltä. Annila aloittaa kolum­ninsa ker­to­malla pii­ri­nuo­hous­jär­jes­telmän pur­kau­tu­mi­sesta, mikä käy­tän­nössä tar­koittaa sitä, että kan­sa­laisen täytyy itse huo­lehtia ajan­ta­saisten sää­dösten tun­te­mi­sesta, jotta voi hankkia tar­vit­se­mansa pal­velun. Jos jokin säädös on jäänyt huo­mioi­matta, kan­sa­lainen maksaa.

Asia­kas­pal­velua ja neu­vontaa on toki saa­ta­vissa; verk­ko­si­vuilla on run­saasti tietoa, moneen paikkaan voi soit­taakin ja saada apua ihmi­seltä - tämä kui­tenkin yleensä vasta hyvin pitkän jono­tusajan jälkeen. Huo­mat­takoon myös, että tietoa pitää ymmärtää hakea, kukaan ei huo­lehdi puolestasi.

Itse­palvelu sopii joi­hinkin asioihin ja tilan­teisiin; pika­py­sähdys itse­pal­ve­lu­tank­kauk­sella nopeuttaa mat­kan­tekoa, pika­ruokala on välillä varsin oival­linen vaih­toehto. Itse­pal­ve­lu­kas­sakin voi olla joskus sopiva valinta. Kui­tenkin tank­kaus­palvelu ja mah­dol­li­sesti tuu­li­lasin pesu voi­sivat olla matkan koho­kohtia. Ruo­kailun juh­lavuus riippuu ympä­ris­töstä. Mar­ketin kas­salla viikon ruo­kaos­toksia paka­tessani olen monesti aja­tellut, että jos jokin kauppa palkkaa pak­kaajan, siirryn asiak­kaaksi sinne.

Valin­nan­vapaus on nyt muo­tisana, miksi kaikki sitten pako­tetaan hoi­tamaan asiansa itse? Laura Annila pohtii kolum­nissaan, että onko ihanne ”joukko huip­puunsa itse­näis­ty­neitä ihmisiä, jotka hoi­tavat kaiken itse, odot­ta­matta mitään kenel­täkään”. Minun ihan­teeni se ei ole. Tah­toisin voida valita tilanteen mukaan, haluanko pal­velua vai haluanko hoitaa asian itse. Aina en haluaisi edes yrittää olla joka alan asian­tuntija. Entä sinä?

Please follow and like us:
Pin Share