Optimaalista palvelua

Olipa kerran Vieno, joka tunsi olonsa sen verran epä­mu­ka­vaksi, että päätti tur­vautua ter­vey­den­huollon pal­ve­luihin. Niinpä hän näp­päili tutun ter­veys­kes­kuksen numeron ja pian iloinen ääni vas­ta­sikin puhe­limeen. Vieno selitti asiansa ja pian hän olikin jo ilmoittautumisluukulla.

Ilmoit­tau­tu­mi­sau­to­maat­tikin olisi ollut, mutta Vieno kääntyi ystä­väl­lisen näköisen hen­ki­lö­kunnan edus­tajan puoleen. Hyvä niin, sillä lähio­maisen puhe­lin­numero oli vaih­tunut, ja olipa Kanta-arkiston infotkin saa­matta. Vieno kertoi muut­tuneet tiedot, otti infon vastaan ja alle­kir­joitti tar­vit­tavat suos­tu­mus­lo­makkeet tie­don­kulun var­mis­ta­mi­seksi. Vieno oli aivan hal­tioi­tunut Kanta-arkiston suo­mista mah­dol­li­suuk­sista; käyn­ti­tekstit ja reseptit näky­vissä itselle ja tar­vit­taessa muil­lekin hoitoa anta­ville tahoille, jos joskus olisi sel­lainen tilanne, ettei itse olisi täysin tol­kuissaan vas­taamaan kysymyksiin.

Aikanaan Vieno lukikin oman teks­tinsä, joka oli vir­heet­tö­mällä kie­lellä kir­joi­tettu – tällä asialla oli Vie­nolle suuri mer­kitys, olihan hän van­nou­tunut kie­len­huoltaja. Muu­toinkin häntä miel­lytti ajatus, että voi milloin vain tar­kistaa itseään kos­kevat asiat, jos jokin asia alkoi askarruttaa.

Kaikki ajan­va­raukset Kanta-arkis­tosta eivät tulleet esiin, mutta ter­veys­kes­kuksen ystä­väl­li­sestä asia­kas­pal­ve­lusta Vieno tiesi saa­vansa vas­tauksen. Niin nytkin, Vienon odo­tettiin saa­puvan kont­rolliin tule­valla viikolla.

Yhtäkkiä Vieno muisti, että hän tar­vitsee lää­kä­rin­lausunnon. Tästä hän unohti mainita äskei­sessä puhe­lussaan. Tuttu numero, tuttu ääni ja pian oli lausun­to­toive kir­jattu ylös. Huo­jen­tu­neena Vieno käpertyi het­keksi lais­kan­lin­naansa tietäen ole­vansa hyvissä käsissä.

Seu­raa­valla ker­ralla ilmoit­tau­tu­mi­sau­to­maat­tiakin voisi ehkä kokeilla, Vieno tuumii. Jos koneen kanssa tulee han­ka­luuksia, onhan pai­kalla tuo ystä­väl­linen henkilö, joka auttaa tarvittaessa.

Please follow and like us:
Pin Share