Itsestäänselvyyksiä - onko niitä?

Ter­vey­den­huollon lomak­keita täytyy päi­vittää silloin tällöin, täl­lainen tilanne oli meil­läkin töissä jokin aika sitten. Päi­vi­timme veren­paineen koti­mit­tauksen ohjetta. Teksti oli hoi­totyön ammat­ti­laisen tekemää ja sih­tee­rille tehtävä siirtyi logon lisää­misen ja mah­dol­li­sesti pienen sti­li­soinnin vuoksi.

No, niin sano­tulle maal­li­kolle eli sih­tee­rille ohje­teksti ei ollutkaan selkeä. Mita­taanko vasem­masta vai oikeasta käsi­var­resta? Vasem­masta. Ovatko tiedot potilaan pituu­desta ja pai­nosta tässä lomak­keessa oleel­lisia? Eivät ole. Ras­ti­tettava kohta ”1-1½ tuntia veren­pai­ne­lääkkeen jälkeen” vaa­tinee myös rastin ennen lääkkeen otta­mista? Kyllä, vaa­tiihan se. Kak­si­kie­li­sessä ympä­ris­tössä täytyy olla sekä suomen- että ruot­sin­kie­linen versio, luon­nol­li­sesti ident­tisine sisäl­töineen, useampi sil­mäpari yleensä huomaa paremmin mah­dol­liset eroa­vai­suudet. Fonttiin ja sen kokoon sekä aset­teluun kan­nattaa myös kiin­nittää huomiota.

Päi­vi­tyk­semme lop­pu­tulos oli hyvä, ettenkö sanoisi erin­omainen (!), mutta ”pro­jek­timme” osoitti sel­keästi, että ohjeen teke­miseen tar­vitaan sekä hoi­totyön että toi­mis­totyön osaa­mista. Liian usein ter­vey­den­huol­lossa aja­tellaan, että hoito-osaa­minen on ainoa tarvittava.

Itses­tään­sel­vyyksiä ei ole! Ammat­ti­hen­ki­lölle monet asiat voivat olla itses­tään­sel­vyyksiä, mutta ulko­puo­linen voi aja­tella hyvinkin eri tavalla. Sih­teeri on usein teks­teistä kiin­nos­tunut ”pil­kun­vii­laaja”, mikä auttaa selkeän tekstin tuot­ta­mi­sessa. Usein sih­teeri on myös MS Office -ohjelmien ruti­noi­tunut käyttäjä eli tekstien ja lomak­keiden teke­minen sujuu nopeasti. Työ­nan­tajan kan­nat­taakin miettiä tar­kasti, mihin haluaa työn­te­ki­jöi­densä osaa­mista käyttää, sih­teerin työ­panos saattaa säästää toisen ammat­ti­laisen työ­aikaa työ­nan­tajan kan­nalta tuot­ta­vampaan työhön.

 

Please follow and like us:
Pin Share